BOZP v hoteloch, reštauráciách a stravovacích službách

Sféra hotelov, reštaurácii a stravovacích služieb (HORECA) vytvára najväčší počet pracovných pozícií v Európe. Je preto veľmi dôležité uplatňovať princípy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 Pre častý výskyt pracovných úrazov a chorôb z povolania je kľúčová analýza rizík a uplatňovanie preventívnych opatrení.  HORECA pozostáva prevažne z reštaurácií a barov, značnú časť tvoria aj ubytovne a jedálne. Na zamestnancov v tejto oblasti sú kladené vysoké nároky z hľadiska flexibility pracovného času, často nemajú podmienky ani čas na prestávky a nevedia časovo plánovať svoju prácu. Tieto faktory sa vo veľkej miere podieľajú na strese a práve ten môže narušiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Štatistiky pre odvetvie HORECA udávajú 2 hlavné problémy :

  • až 30% pracovných úrazov pripadá pádom na rovnakej úrovni,
  • so zastúpením 28% pre ručnú manipuláciu.

Tieto problémy súvisia najmä s usporiadaním pracoviska a pracovnými postupmi.

Prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich rizík a k nim prislúchajúcich opatrení

RIZIKOOPATRENIE
Pošmyknutia, zakopnutia a pády
Hlavným faktorom býva nevhodný typ obuvi ale i nepozornosť či nesprávna manipulácia s bremenami
Správny výber obuvi s protišmykovou podrážkou.
Dostatočné osvetlenie prevádzkových priestorov.
Správna manipulácia s bremenami.
Práca s ostrými nástrojmi a nožmi
Úrazy ktoré vznikajú pri ich používaní, údržbe a čistení patria k tým najčastejším.
Nože majú byť naostrené a správne uložené v stojanoch, na magnetických pásoch a pod.
S používaním, údržbou a čistením takýchto nástrojov majú byť zamestnanci oboznamovaní.
Popáleniny a obareniny
Vznikajú najmä počas prípravy a servírovania jedál

Použitie teplu odolných pomôcok pri manipulácii s horúcimi predmetmi.
Poučenia zamestnancov o bezpečnej manipulácii s horúcimi predmetmi.
Ručná manipulácia
Patrí sem najmä zdvíhanie ťažkých nádob, veľké množstvo kuchynského riadu. Nadmerná záťaž a nesprávny postoj spôsobujú bolesti chrbtice a horných končatín.
Zníženie výskytu ručnej manipulácie s bremenami na najnižšiu možnú úroveň.
Pri usporiadaní pracoviska prihliadať na zásady ergonómie.
Oboznamovať zamestnancov so správnou manipuláciou s bremenami.
Hluk
Expozícia nežiadúcemu zvuku, ktorého intenzita dosahuje úroveň 85 dB môže viesť k poškodeniu sluchu

Pokiaľ je to možné, odstrániť zdroj hluku.
Skrátiť dobu expozície zamestnanca hlukom.
Použitie vhodných ochranných prostriedkov.
Sekundárny dym
Inhalovanie tabakového dymu zvyšuje riziko ochorenia dýchacích ciest.

Vyčlenenie nefajčiarskych zón.
Inštalácia vzduchotechniky pre zlepšenie cirkulácie vzduchu.
Používanie čistiacich, ochranných a dezinfekčných prostriedkov
V službách HORECA je výskyt veľkého spektra čistiacich dezinfekčných a ochranných prostriedkov
Stanovenie prevádzkových pokynov s definíciou rizík ktoré vyplývajú z používania čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov.
Použitie vhodných ochranných prostriedkov.
Umiestnenie a označenie nádob s takýmito látkami musí byť pre zamestnancov nezameniteľné.
Horúce pracovné prostredie
Kuchyne sú miestami so vznikom teplého a vlhkého prostredia, počas letných mesiacov je situácia ešte horšia.
Meranie teploty na každom pracovisku.
Indukčné varenie alebo varenie tzv. studeným teplom.
Zníženie vlhkosti – napr. použitím klimatizácie.
Prestávka na oddych v chladnejších častiach pracoviska.
Pridelenie chladivých a priedušných odevov zamestnancom.
Nebezpečenstvo požiaru
Vysoké riziko požiaru je najmä v kuchyniach. Zapríčinené je používaním priameho ohňa, plynu, horúcich látok.
Pravidelná kontrola elektrických zariadení .
Zabezpečiť vhodné požiarne prístroje.
Školenie zamestnancov z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany.

Odvetvie HORECA si z hľadiska BOZP vyžaduje väčšiu pozornosť. I keď sme si vedomí rizík a vzniku úrazov, ktoré z tejto práce vyplývajú, je potrebné zamerať sa na riziká, ktoré sú vyvolané kombináciou vysokých fyzických požiadaviek a vysokého pracovného tempa. Dôležité je zohľadniť zvýšenú tepelnú záťaž, ktorej sú zamestnanci vystavovaní počas horúcich letných mesiacov.

 


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu