Chemické látky a Diizokyanáty

Oboznámenie s chemickými faktormi je určené osobám, zamestnancom a vedúcim zamestnancom, ktorí manipulujú s chemickými látkami, napríklad v chemických laboratóriách, v poľnohospodárstve, v stavebníctve alebo v prevádzkach, kde dochádza ku kontaktu s chemickými látkami.

Termín školenia 

Školenie vykonávame aj diaľkovo formou E-learningu.

Obsahové zameranie oboznámenia s chemickými látkami a s látkami obsahujúcimi Diizokyanáty:

Cieľom oboznámenia je informovať účastníkov:

 •  o zákonných povinnostiach, ktoré upravujú požiadavky pri manipulácii s chemickými faktormi a s látkami obsahujúcimi diizokyanáty,
 •  nebezpečenstvách chemických látok a ich negatívneho vplyvu na ľudské zdravie a život, prípadne na životné prostredie či materiálne hodnoty,
 • o správnom skladovaní a manipulácii s chemickými látkami,
 • o správnom používaní ochranných prostriedkov.

Periodicita oboznámenia (školenia)

Zamestnávateľ je povinný zamestnancom a osobám manipulujúcim s chemickými faktormi zabezpečiť požadované oboznámenie:

 • pred začiatkom práce súvisiacej s nebezpečnými chemickými faktormi a
 • opakovane s prihliadnutím na meniace sa podmienky, a to najmenej jedenkrát ročne (chemické látky)
 • opakovane najmenej 1x 5 rokov (diizokaynáty).

Legislatívne predpisy súvisiace s chemickými faktormi:

 • Zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • Zákona č. 67/2010 Z.z. chemický zákon
 • Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
 • Nariadenia ES č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení a obmedzovaní chemikálií (REACH)
 • Nariadenia ES č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
 • Vyhl. 142/2004 Z. z. pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami.

V prípade záujmu o dohodnutie termínu oboznámenia a cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Bližšie info o DIIZOKYNÁTOCH čítajte na našom blogu:

Práca s diizokyanátmi. – OHSAS

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu