Zamestnanci a vedúci zamestnanci

Jednou z povinností zamestnávateľa
v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov je vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP.

Školenie vykonávame aj diaľkovo formou E-learningu.

Aj vzdelávanie zamestnancov musí byť v systéme riadenia BOZP a OPP systematické. Možno sa často stretávate s formálnymi školeniami, ktoré sú stratou času pre účastníkov a zbytočným nákladom
pre firmu. My však vychádzame zo skutočných potrieb, čo majú zamestnanci vedieť. Okrem sprostredkovania informácií a inštrukcií sa snažíme aj o budovanie a pestovanie zručností, návykov
a postojov nevyhnutných na bezpečný výkon práce a bezpečné správanie sa.

V rámci tohto vzdelávania zamestnanci nadobudnú vedomosti o rizikách a vyskytujúcich sa predvídateľných nebezpečenstvách, ich účinkoch na zdravie a ochrane proti nim, o tom ako majú bezpečne vykonávať prácu, na čo si majú dávať pozor a aké činnosti sú pre nich zakázané. Oboznámia sa s rozmiestnením prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov bezpečnosti práce na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj
s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu.

Školenie zamestnancov v oblasti BOZP sa rozdeľuje na:

  • vstupné školenie (vykonáva sa pri nástupe zamestnanca do zamestnania pred zaradením na pracovisko)
  • periodické školenie (vykonáva sa minimálne raz za 24 mesiacov, jeho periodicitu si môže skrátiť zamestnávateľ podľa svojho uváženia)
  • školenie pri preradení na inú funkciu (vykonáva sa pri preradení zamestnanca na inú funkciu – prácu, mení charakter práce a samozrejme aj riziká práce).

Sme akreditovaným držiteľom oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP.

Účelom školenia vedúcich zamestnancov je ich oboznámenie s:

  • organizačnou štruktúrou spoločnosti na úseku BOZP
  • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečného správania na pracovisku a bezpečnými pracovnými postupmi
  • vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim
  • oboznámenie sa s rozmiestnením prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov bezpečnosti práce na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu.

Školenie zamestnancov z bezpečnosti práce vykonávame na základe projektu vzdelávania schváleného Národným inšpektorátom práce a kvalifikovanými bezpečnostnými technikmi.

V prípade záujmu o školenie a spracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu