revízie hasiacich prístrojov a hydrantov reví

Mimopracovný čas

V zmysle platných predpisov
o Ochrane pred požiarmi je zamestnávateľ povinný určiť osoby na zabezpečenie ochrany pred požiarmi
v mimopracovnom čase. Zároveň je povinný zabezpečiť týmto osobám školenie, ktoré sa vykonáva raz za 12 mesiacov pokiaľ štatutárny orgán neurčí kratšiu lehotu. Školenie vykonáva technik požiarnej ochrany.

Počas školenia určené osoby oboznámime najmä s:

  • miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • umiestnením a s použitím prostriedkov určených na vyhlásenie požiarneho poplachu, so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci podľa požiarnych poplachových smerníc
  • rozmiestnením a so spôsobom použitia prenosných hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a so spôsobmi hasenia
  • rozmiestnením hlavných uzáverov vody, plynu a elektrickej energie, ako aj so spracúvaním,
    s vyrábaním, s používaním a so skladovaním horľavých materiálov
  • ďalšími pokynmi na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase.

Vedomosti získané školením overuje komisia po jeho skončení.

V prípade záujmu o vyškolenie Vašich zamestnancov zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase alebo osôb, ktoré budú u Vás dodávateľsky vykonávať tieto služby, a vypracovania cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu