Zamestnanci a vedúci zamestnanci

Jednou z povinností zamestnávateľa
v zmysle Zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacej Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.
o požiarnej prevencii je zabezpečiť školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z predpisov ochrany pred požiarmi.

Školenie vykonávame aj diaľkovo formou E-learningu.

Aj školenie zamestnancov musí byť v systéme riadenia ochrany pred požiarmi systematické. Možno
sa často stretávate s formálnymi školeniami, ktoré sú stratou času pre účastníkov a zbytočným nákladom pre firmu. My však vychádzame zo skutočných potrieb, čo majú zamestnanci vedieť. Okrem sprostredkovania informácií a inštrukcií sa snažíme aj o budovanie a pestovanie zručností, návykov
a postojov nevyhnutných na bezpečný výkon práce a bezpečné správanie sa na pracovisku.

Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z OPP sa rozdeľuje na:

 • vstupné školenie (vykonáva sa pri nástupe zamestnanca do zamestnania pred zaradením na pracovisko)
 • periodické školenie (vykonáva sa minimálne raz za 24 mesiacov, jeho periodicitu si môže skrátiť zamestnávateľ podľa svojho uváženia).

V rámci školenia oboznámime zamestnancov:

 • s požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch
 • so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch objednávateľa
 • s výkladom o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä
  o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne
  vo vzťahu k ochrane pred požiarmi
 • s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia,
  ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu
 • so spôsobom vyhlasovania požiarneho poplachu na pracoviskách
 • s povinnosťami zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc
  a z požiarneho evakuačného plánu.

Zamestnanci nadobudnú vedomosti o rizikách vzniku požiaru, s účinkami na ich zdravie, ochranou
a zásahom proti vzniknutému požiaru.

Účelom školenia vedúcich zamestnancov je:

 • oboznámenie sa s osobitnými predpismi, s požiarnym štatútom, s nebezpečenstvom vzniku požiaru vyplývajúcim z činnosti objednávateľa a so základmi procesov horenia a hasenia, so základnými požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti stavieb, so zásadami protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a pri manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a s činnosťou a parametrami zariadení, hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
 • s požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch
 • so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch objednávateľa
 • s výkladom o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko,
  najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi
 • s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia,
  ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu
 • so spôsobom vyhlasovania požiarneho poplachu na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu

Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi vykonávame kvalifikovanými technikmi požiarnej ochrany na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany vydaného Krajským riaditeľstvom HaZZ.

V prípade záujmu o školenie a spracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu