Odborná príprava (základný kurz) bezpečnostných technikov

Základný kurz bezpečnostných technikov je určený pre osoby
(aj zamestnancov alebo študentov), ktorí majú záujem pôsobiť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Otvorenie kurzu

Obsah kurzu:

Našou snahou je účastníkov kurzu naučiť zvládnuť široký rozsah platnej legislatívy súvisiacej
s preberanou problematikou a uplatňovať získané teoretické vedomosti v praxi, ktoré si počas kurzu
aj vyskúšajú
 formou praktických cvičení /modelové situácie, ukážky, vzorové dokumenty/.

Zároveň sa účastník naučí:

  • preverovať a kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných predpisov, používanie ochranných zariadení, prostriedkov a pomôcok na pracoviskách
  • vypracovať interné predpisy BOZP v súlade s platnou legislatívou, sledovať dodržiavanie právnych predpisov BOZP a aktualizovať dokumentáciu BOZP
  • koordinovať a vykonávať vstupné a periodické školenia BOZP
  • vykonávať poradenskú činnosť z predpisov BOZP pre zamestnávateľa
  • hodnotiť riziká na pracovisku a vytvárať bezpečné pracovné postupy
  • vyšetrovať pracovné úrazy
  • koordinovať odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení.

Odbornú prípravu bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Naša spoločnosť má vydané Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie BT Národným inšpektorátom práce.

Podmienky zaradenia do kurzu:

minimálne úplné stredoškolské vzdelanie  (ukončené maturitou).

Rozsah vzdelávacieho programu (prezenčnou a dištančnou formou):

176 hodín.

Po overení odborných vedomostí získa uchádzač osvedčenie bezpečnostného technika
s neobmedzenou platnosťou, s povinnosťou absolvovať každých 5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov.

Odbornú prípravu bezpečnostných technikov otvárame priebežne počas celého roka individuálne podľa záujmu.

Cena kurzu je uvedená v Cenníku. V prípade záujmu o najbližší termín kurzu nás neváhajte kontaktovať.

Už ste bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik?!

Pozrite si informácie k aktualizačnej odbornej príprave bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu