Audity (BOZP, OPP, STROJE)

Audit plnenia povinností z oblasti BOZP a OPP je zameraný na posúdenie, v akom rozsahu organizácia plní minimálne požiadavky ustanovené právnymi a ostatnými predpismi a zabezpečí podrobný prehľad o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi vo Vašej spoločnosti.

Vykonanie auditu pozostáva z komplexného preskúmania:

 • dokumentácie,
 • administratívnych, prevádzkových a výrobných priestorov,
 • systému vzdelávania zamestnancov.

v nasledovnom rozsahu:

 • oblasť všeobecnej bezpečnosti,
 • pracovno-právna oblasť,
 • oblasť protiúrazovej prevencie,
 • oblasť bezpečnosti technických zariadení,
 • iné.

Výsledkom auditu je spracovanie podrobnej správy o zistených skutočnostiach, vyhodnotenie aktuálnej úrovne BOZP a OPP vo Vašej spoločnosti, zistenie nedostatkov a porušení predpisov, ako aj návrhy na ich odstránenie, minimalizovanie a riešenie, čím predídete možným sankciám zo strany inšpekčných orgánov a orgánov štátneho dozoru, a tiež prípadným vznikom pracovných úrazov, chorôb z povolania, nehodám a poškodeniam zdravia Vašich zamestnancov.

Disponujeme audítormi s bohatými skúsenosťami a dlhoročnou praxou v oblasti BOZP a OPP. Rovnako sme držiteľmi certifikátu pre aplikáciu a auditovanie požiadaviek normy ISO 45001:2018 na systém manažérstva BOZP.

Ďalšou oblasťou je audit bezpečnosti technických zariadení, pri ktorom je posudzovaná:

 • vhodnosť zvoleného technického zariadenia,
 • bezpečnosť technického zariadenia,
 • podmienky pre obsluhu tohto technického zariadenia.

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo spracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

 

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu