Koordinátor BOZP

Každý stavebník (investor) vie, že jeho povinnosťou je zriadiť funkciu koordinátora bezpečnosti na stavenisku, pre ktoré bude vydané stavebné povolenie, ohlásenie stavby
a ktoré bude realizovať viac ako jeden zhotoviteľ.

Podľa stanoviska Národného inšpektorátu práce – neznamená zadanie zákazky “generálnemu dodávateľovi” stavby z hľadiska investora (stavebníka), že sa jedná o stavbu realizujúcu jedným zhotoviteľom. Rozhodujúci je skutočný stav a teda počet podnikateľských subjektov podieľajúcich
sa na stavbe.

Činnosť koordinátora bezpečnosti je nutná už v rámci prípravy stavby, najmä pri spracovávaní časti projektovej dokumentácie.

Preto Vám ponúkame odbornú spoluprácu za účelom plnenia úloh na zaistenie BOZP pri realizácii prác na stavenisku/stavbách. Prostredníctvom našich kvalifikovaných koordinátorov BOZP pre Vás zabezpečíme splnenie platných legislatívnych požiadaviek, najmä :

 • Pravidelné návštevy stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku
 • Monitorovanie možných rizík a ohrození vyplývajúcich z práce jednotlivcov i pracovných skupín
 • Vypracovanie Plánu BOZP pre stavenisko v písomnej a grafickej podobe so všetkými nutnými a potrebnými požiadavkami, jednotlivými postupmi pri realizácii a pravidelnou kontrolou dodržiavania týchto opatrení
 • Kontrolu dodržiavania bezpečných pracovných postupov a opatrení určených v realizačnej dokumentácii, v technologických postupoch, v pravidlách spoločného užívania priestorov a zariadení a ďalších zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe
 • Návrhy preventívnych technických a organizačných riešení týkajúcich sa bezpečnosti na stavenisku (úprava, doplnenie plánu BOZP)
 • Spoluprácu a konzultácie
 • Pravidelné informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeniach na úseku BOZP formou písomných a fotografických záznamov

Túto službu Vám na základe našej odbornej spôsobilosti vieme ponúknuť v plnom rozsahu a vykonávať ju v súlade s platnou legislatívou.

Naša kvalita práce sa odráža aj v spolupráci s poprednými známymi slovenskými spoločnosťami,
s mnohými veľkými firmami v priemyselných parkoch, ale aj v menších výstavbách a rekonštrukciách obytných i neobytných priestorov.

Nariadenie vlády predpisuje stavebníkovi (investorovi) stavby povinnosť, aby vymenoval jedného
alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti, ak bude na stavenisku pôsobiť viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Koordinátor bezpečnosti v priebehu prípravy stavby:

 • ohlási za Vás zahájenie stavebných prác na stavenisku príslušnému krajskému inšpektorátu práce (po vystavení poverenia)
 • v prípade záujmu Vám bude nápomocný pri výberu zhotoviteľov na základe posúdení stavu zabezpečenia BOZP a OPP pri jednotlivých požadovaných činnostiach stavebníkom
 • je pre Vás schopný dodať všetky potrebné prostriedky pre zahájenie stavených prác z oblasti BOZP
  a OPP
 • v prípade záujmu Vám bude nápomocný pri vypracovávaní zmluvy so zhotoviteľom prác v oblasti BOZP.

Koordinátor bezpečnosti pri realizácii stavby:

 • koordinuje spoluprácu zhotoviteľov alebo osôb z hľadiska BOZP so zreteľom na povahu stavby
  a na všeobecné zásady prevencie rizík a činností vykonávaných na stavenisku súčasne, prípadne
  v tesnej nadväznosti, s cieľom chrániť zdravie osôb, zabraňovať pracovným úrazom a predchádzať vzniku chorôb z povolania
 • sleduje realizáciu prác na stavenisku so zameraním na zisťovanie, či sú dodržiavané požiadavky
  na BOZP, upozorňuje na zistené nedostatky a požaduje bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov
 • spolupracuje pri stanovení času potrebného k bezpečnej realizácii jednotlivých prác alebo činností
 • dáva podnety a na vyžiadanie zhotoviteľa odporúča technické riešenia či opatrenia k zaisteniu BOZP pre stanovenie pracovných alebo technologických postupov a plánovanie bezpečnej realizácie prác, ktoré sa s ohľadom na vecné a časové väzby pri realizácii stavby uskutočňujú súčasne alebo na seba bezprostredne nadväzujú
 • kontroluje zabezpečenie obvodu staveniska, vrátane vstupov a vjazdu na stavenisko s cieľom zamedziť vstupu nepovolaným osobám
 • sleduje, či zhotovitelia dodržujú Plán BOZP a prejednáva s nimi prijatie opatrení a termínov
  k náprave zistených nedostatkov, prípadne upravuje Plán BOZP podľa skutočnosti
 • zúčastňuje sa kontrolnej prehliadky stavby, ku ktorej bol stavebník prizvaný stavebným úradom
 • navrhne termíny kontrolných dní k dodržiavaniu Plánu BOZP za účasti zhotoviteľov
 • spolupracuje so zástupcami zamestnancov pre oblasť BOZP, s príslušnými odborovými organizáciami, prípadne s fyzickou osobou vykonávajúcou technický dozor stavebníka
 • vyhotovuje zápisy o zistených nedostatkoch v BOZP na stavenisku a navrhuje opatrenia, či a akým spôsobom je možné tieto nedostatky odstrániť.

V prípade záujmu o naše služby koordinátora bezpečnosti alebo záujmu o spracovanie cenovej ponuky nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu