poziar na roli

Žatva v poľnohospodárstve: časť II. – OPP

Väčšina z nás si letné obdobie spája s oddychom, slnkom, či dovolenkou. Pre poľnohospodárov znamená leto obdobie žatvy, zber úrody a následne jej uskladnenie. Mnohokrát sa ich úsilie nezaobíde bez problémov – či už ich trápia veľké horúčavy, extrémne sucho, naopak inokedy záplavy a dlhotrvajúce dažde.
Jedným z negatívnych faktorov počas žatevných prác je i zvýšené riziko vzniku požiarov.
Pri požiaroch v poľnohospodárstve môže prísť nielen k materiálnym škodám, ale aj k poškodeniu zdravia u ľudí a v niektorých prípadoch dokonca i k smrti.

Čo je ochrana pred požiarmi?

Vo všeobecnosti môžeme ochranu pred požiarmi (ďalej iba OPP) charakterizovať ako súbor opatrení, ktoré majú za cieľ minimalizovať riziko vzniku a šírenia požiarov a zabezpečiť ochranu ľudí, majetku a životného prostredia.

Možné riziká z hľadiska vzniku požiaru pri zbere obilnín sú:

poziar na poli

www.canva.com

1. Požiar v strojoch

– kombajny a iné stroje sú často používané na zber obilnín, preto sú potenciálnym zdrojom požiaru. Ten môže byť spôsobený zápalom horľavých látok buď priamo na stroji, poli alebo v dôsledku preťaženia a poruchy.

2. Požiar v skladoch

– v prípade, že sa sklady na obilie neudržiavajú v dobrom technickom stave, tak sú náchylné na vznik požiaru (nevhodné elektrické rozvody a pod.).

3. Požiar v poľnohospodárskych budovách

– zdrojom požiaru sú aj poľnohospodárske budovy ako napríklad stodoly, kôlne, prístrešky, garáže, v ktorých sú uložené stroje a zariadenia.

4. PHM čerpacie stanice v dvoroch poľnohospodárskych družstiev

– potenciálnym zdrojom rizika vzniku požiaru je manipulácia s horľavými kvapalinami a plynmi v blízkosti zdrojov otvoreného ohňa – napríklad fajčenie.

5. Uskladnenie olejov a mazadiel používaných pre techniku

– sklady olejov sú tiež potenciálnym zdrojom rizika pre vznik požiaru. Oleje sú horľavé kvapaliny a ľahko sa zapália pri kontakte s otvoreným ohňom, horiacimi predmetmi alebo elektrickým prúdom.
Riziko vzniku požiaru v sklade olejov zvyšuje aj skladovanie iných horľavých materiálov alebo rizikových zariadení v blízkosti skladu olejov.

6. Uskladnenie horľavých kvapalín postrekov a pod.

– horľavé kvapaliny sú nebezpečné z hľadiska vzniku požiaru, pokiaľ ich skladujeme nesprávne a nesledujeme primerané bezpečnostné opatrenia. Zdrojom môže byť kontakt s teplom alebo plameňov, prípadne poškodené elektrické zariadenie. Nahromadenie výparov horľavých látok môže predstavovať vysoké riziko výbuchu. Výpary horľavých látok sú často neviditeľné a môžu sa hromadiť v uzavretých priestoroch, čo vedie k výbuchu, ak sa dostanú do kontaktu s otvoreným ohňom, horiacimi telesami alebo inými zdrojmi zapálenia.

7. Spontánne zapálenie

– obilie má tendenciu k vysokému obsahu vlhkosti, čo môže spôsobiť, že sa rozkladá a produkuje teplo. Toto teplo postačuje na vyvolanie požiaru v suchých a horúcich podmienkach.

Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a prevencie pred požiarmi.

Pri žatve existuje vysoké riziko vzniku požiaru, preto je dôležité, aby poľnohospodári pri zbere obilnín zabezpečili:

pole pred žatvou

Zdroj: súkromný archív

  • pravidelné údržby a opravy strojov a zariadení

 

  • prítomnosť a správne používanie hasiacich prístrojov

 

  • dodržiavanie bezpečnostných postupov pri práci s horľavými látkami

 

  • monitorovanie teploty a vlhkosti obilia

 

  • zákaz manipulácie s otvoreným ohňom na určených miestach

 

 

Legislatívne opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi.

Pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa na účely predchádzania vzniku požiarov v súvislosti s ochranou úrody pred požiarmi vyplývajú povinnosti zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi – ide hlavne o plnenie opatrení, ktoré ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky:

 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii,
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami.

Na príprave a realizácii protipožiarnych opatrení zameraných na ochranu úrody pred požiarmi by sa mali podieľať všetky zainteresované zložky – poľnohospodárske družstvá, farmy a pod. v spolupráci s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy, dobrovoľným hasičským zborom, ako aj s ďalšími spoločenskými a záujmovými združeniami.

Prikladáme aj niekoľko rád od hasičov, ako predísť nebezpečenstvu vzniku požiarov:

 • nemanipulujte s otvoreným ohňom, nefajčite pri kosení, žatve, zvážaní a skladovaní obilia,
 • udržujte stroje a zariadenia v dobrom technickom stave,
 • nedovoľte deťom hry v blízkosti stohov obilia či slamy,
 • pripravte dostatočné množstvo hasiacich prístrojov na prípadnú požiarnu udalosť a zabezpečte, aby bola dostupná voda na prípadné uhasenie požiaru,
 • ak vznikne požiar, snažte sa ho v zárodku uhasiť!
zatva obilie

www.pixabuy.com

Požiar pri žatve môže byť veľmi nebezpečný a zničiť úrodu, ako aj zariadenia a stavby. DODRŽIAVANÍM týchto bezpečnostných opatrení a zabezpečením ochrany proti požiaru počas žatvy môžete minimalizovať riziko požiaru a ochrániť svoju úrodu a zariadenia.

Pamätajte, že prevencia je vždy najlepšia ochrana pred požiarom, takže venujte žatve pozornosť a pripravte sa na ňu vopred!

Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, audity a vzdelávanie v uvedených oblastiach. S odbornou prípravu v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vám veľmi radi pomôžeme.

Neváhajte nás kontaktovať:

KONTAKT
PLÁN KURZOV


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu