Chemické látky

Oboznámenie je určené zamestnancom a vedúcim zamestnancom a osobám, ktorí manipulujú s chemickými látkami , najmä v chemických laboratóriách a v prevádzkach, kde sa často manipuluje s chemickými faktormi.

Cieľom oboznámenia je informovať účastníkov o legislatívnych predpisoch a zmenách upravujúcich požiadavky pri manipulácii s chemickými faktormi.

Obsahové zameranie oboznámenia a informovania:

  • Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Zamestnávateľ je povinný zamestnancom a osobám manipulujúcim s chemickými faktormi zabezpečiť požadované oboznámenie pred začiatkom práce súvisiacej s nebezpečnými chemickými faktormi a opakovane s prihliadnutím na meniace sa podmienky, a to najmenej jedenkrát ročne.

Okrem uvedeného NV oboznámenie zahŕňa aj informácie zo:

  • Zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • Zákona č. 67/2010 Z.z. chemický zákon
  • Nariadenia ES č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení a obmedzovaní chemikálií (REACH)
  • Nariadenia ES č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
  • Vyhl. 142/2004 Z. z. pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami.

Informácie o cene oboznámenia nájdete v Cenníku. V prípade záujmu o dohodnutie termínu oboznámenia nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu