Informácie o ochrane Vašich osobných údajov

Spracovanie a ochrana osobných údajov v spoločnosti OHSAS, s.r.o., VEMAL, s.r.o. a Ing. Lenka Pénzešová
Švecová – OHSAS (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Za účelom spolupráce s Vašou spoločnosťou a osobami konajúcimi v jej mene, resp. spolupráce priamo s Vami ako fyzickou osobou nepodnikateľom, spracovávavame poskytnuté osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. pre účely ochrany osobných údajov „dotknutých osôb“).
Pri spracovávaní osobných údajov postupujeme v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Získavanie osobných údajov
Osobné údaje získavame jednak priamo od Vás alebo nepriamo od iných subjektov (napr. od zamestnávateľa, s ktorým máme uzatvorený zmluvný vzťah, alebo od subjektov poskytujúcich súčinnosť a pod.). V prípade priameho získavania osobných údajov máme ako prevádzkovateľ povinnosť informovať Vás o spracovávaní Vašich osobných údajov najneskôr pri samotnom získavaní (preukázateľne, primeraným spôsobom, jednoducho, zrozumiteľne). V druhom prípade postupujeme podľa čl. 14, resp. § 20 zákona č. 18/2018 Z.z.

Účel spracovávania osobných údajov
Osobné údaje spracovávame za účelom plnenia zmluvných povinností, vykonávania činností na základe prijatej objednávky alebo na základe poskytnutia súhlasu.

Právny základ spracovávania osobných údajov
Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú v súlade s týmito predpismi bližšie stanovené prevádzkovateľom.

Na základe vyššie uvedeného spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, emailová adresa, telefón, podpis, posudok o zdravotnej spôsobilosti, fotografia, rodinný stav, štátne občianstvo, národnosť, počet nezaopatrených detí, pracovné zaradenie, názov zamestnávateľa, a pod.
 • v prípade navštívenia našej webovej stránky – IP adresa, webové logy, cookies.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb na základe zmluvného vzťahu
 • realizáciu školení v oblasti BOZP a OPP
 • marketing – zasielanie informácií emailom alebo poštou
  Vaše osobné údaje (meno, e-mail a korešpondenčnú adresu), využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie informácií o novinkách v oblasti BOZP a OPP, školeniach a prebiehajúcich akciách. Ak ste našim klientom, robíme tak na základe existencie zmluvného vzťahu medzi nami.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených tretích strán, ak to vyplýva z osobitných právnych predpisov (napr. orgánom činným v trestnom konaní, polícii, súdu, dozorujúcim a kontrolným orgánom).
Ďalej poskytujeme osobné údaje Vám ako dotknutým osobám pri uplatňovaní Vašich práv dotknutých osôb.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
Takýto prenos naša spoločnosť nerealizuje.

Uchovávanie osobných údajov
Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania. Prístup k nim majú len poverené oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú riadne poučené a spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Doba uchovávania osobných údajov závisí od určeného účelu spracovávania a od nutnosti archivácie podľa schváleného registratúrneho plánu spoločnosti, ktorý takisto vychádza z určeného účelu a právneho základu spracovávania osobných údajov.

Existencia práv uplatňovaných voči prevádzkovateľovi
Ako dotknutá osoba máte práva, ktoré môžete podľa svojho uváženia uplatňovať voči nám. Jedná sa o tieto práva:

 • právo na prístup – môžete prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje dotknutým osobám poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujú iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadajú elektronickými prostriedkami, budú poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • právo na opravu – ak si ako dotknutá osoba myslíte, že údaje, ktorými disponuje prevádzkovateľ sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má požiadať prevádzkovateľa, aby tieto upravil, aktualizoval alebo doplnil.
 • právo na výmaz – ako dotknutá osoba máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov. Právo však prevádzkovateľ posúdi z pohľadu všetkých relevantných okolností, napr. prevádzkovateľ môže mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebude môcť žiadosti vyhovieť. O výmaz osobných údajov môžete požiadať, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
  b) odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
  c) vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
  d) Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
  e) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
  f) Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • právo na obmedzenie spracovania – ako dotknutá osoba oprávnený prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, a to v nasledujúcich situáciách:
  a) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť
  b) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia
  c) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov
  d) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte ako dotknutá osoba právo požiadať prevádzkovateľa o prenos osobných údajov na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa týka len osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ získal na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou.
 • právo na odvolanie súhlasu – v prípadoch, kedy osobné údaje prevádzkovateľ spracováva na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať písomne alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ na jeho základe o dotknutých osobách spracúval.
 • právo vzniesť námietku – ako dotknutá osoba máte právo namietať voči spracovávaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovávanie a Vy podáte námietku, prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.
 • právo podať sťažnosť – ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracováva nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;
  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk.

Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje
Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, komunikovať alebo navštívite našu webovú stránku, je potrebné aby ste nám poskytli osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. Uvedené neplatí pre spracovávanie súborov cookies, ktoré môžete v nastavení Vášho prehliadača zmeniť tak, že tieto údaje o Vás spracovávať nebudeme.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Pri spracovávaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely nevykonávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane
osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, zmluvného vzťahu, alebo udeleného súhlasu
 • si týmto plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov
 • umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere. Prijali sme a udržiavame všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že my, ako prevádzkovateľ, a taktiež naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú Vaše osobné údaje spracovávať, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých poskytnutie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení zmluvných vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.

Iné aspekty ochrany osobných údajov
V prípade Vašich ďalších otázok týkajúcich sa spracovávania osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti nás, prosím, neváhajte kontaktovať na tel. č. +421 905 876 147 alebo e-mailom na ohsas@ohsas.sk.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu