Technik PO

Ako určite viete, každá právnická
a fyzická osoba – podnikateľ má povinnosti na úseku požiarnej ochrany podľa § 4 a 5 Zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Nakoľko tieto povinnosti musí zo zákona zabezpečiť len odborne spôsobilá osoba – technik požiarnej ochrany (TPO), naša spoločnosť Vám túto legislatívnu požiadavku pomôže splniť.

Činnosti technika požiarnej ochrany vykonávame prostredníctvom kvalifikovaných osôb už viac
ako 15 rokov a to formou dodávateľskej služby na základe uzatvorenej obchodnej zmluvy. Pridelený TPO pomáha našim obchodným partnerom so starostlivosťou o služby v oblasti ochrany pred požiarmi (ďalej len OPP).

Prostredníctvom TPO vykonávame predovšetkým:

  • Vstupný audit OPP (pre získanie základných informácií o firme a stave OPP)
  • Vypracovanie interných a legislatívnych smerníc a implementáciu systému riadenia OPP
  • Školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov z OPP a osôb zaradených v mimopracovnom čase
  • Odborná príprava protipožiarnych hliadok
  • Pravidelné prehliadky a kontroly pracovísk a prevádzok
  • Aktualizáciu a udržiavanie legislatívnych požiadaviek OPP v súlade so skutočným stavom
  • Pravidelné vyhodnocovanie systému riadenia OPP

V spolupráci s nami zlepšíte OPP vo Vašej spoločnosti, čím eliminujete riziká a faktory, ktoré významne prispievajú k vzniku požiarov. Dobre riadený systém OPP sa prejaví pozitívne aj v úspore času a znížení nákladov.

V prípade záujmu o spracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu