Dokumentácia BOZP

Určite aj Vy máte skúsenosti
so situáciou: „Čo nie je na papieri,
to akoby neexistovalo!“

Jednou zo základných povinností zamestnávateľa
v zmysle zákona o BOZP je vypracovať písomne dokumentáciu z tejto oblasti.

Aby sme Vás odbremenili od tejto povinnosti, pomôžeme Vám splniť túto legislatívnu požiadavku
a vypracujeme pre Vás predpísanú dokumentáciu z BOZP v súlade s platnými predpismi.

Základná dokumentácia:

 • Koncepcia politiky BOZP
 • Program realizácie koncepcie politiky BOZP
 • Posúdenie a zoznam rizík a nebezpečenstiev
 • Smernica a zoznam pridelených OOPP
 • Pokyny o význame bezpečnostného a zdravotného rizika
 • Obsahový plán vstupného oboznámenia – vstupné školenie
 • Zákaz fajčenia a požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok
 • Zoznam prác zakázaných ženám
 • Zoznam prác zakázaných mladistvým
 • Ručná manipulácia s bremenami
 • Pitný režim a poskytovanie umývacích prostriedkov
 • Oznamovanie vzniku udalosti
 • Oznámenie poistnej udalosti
 • Postup pre záchranné práce, evakuáciu, prvú pomoc
 • Práca so zobrazovacími jednotkami
 • Pokyny na zaistenie BOZP pre dodávateľov
 • Opatrenia pri používaní el. zariadení
 • Pravidelnosť opakovaného oboznamovania
 • Prevádzkový predpis kontrol a skúšok

Ďalšia dokumentácia:

 • Určenie podmienok súvisiacich s prevádzkovaním regálov
 • Poverenie kontrolór regálov
 • Záznam o kontrole regálov
 • Poverenie kontrolór rebríkov
 • Bezpečné pracovné postupy
 • Dopravno-prevádzkový poriadok
 • Prevádzkový predpis pre kotolňu
 • Prevádzkový poriadok pre sklad chemických látok
 • Prevádzkový predpis vzduchotechnického zariadenia
 • Prevádzkový predpis na používanie tlakových hadíc pri zváraní
 • Záznam o kontrole tlakových hadíc používaných pri zváraní
 • Predpis na určenie väčšieho množstva tlakových fliaš na pracovisku
 • Prevádzkový predpis na používanie ručného paletového vozíka
 • A mnoho ďalších dokumentov podľa individuálnych požiadaviek

Dokumentáciu dodáme tlačenú v jednom vyhotovení. V prípade dohody môžeme dodať dokumentáciu aj v inej pre obe strany vhodnej forme.

V prípade záujmu o spracovanie cenovej ponuky nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu