Bezpečnostný a autorizovaný bezpečnostný technik (BT a ABT)

Určite viete, že každý zamestnávateľ je zodpovedný za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len BOZP).

Podpora BOZP je jednou z hlavných priorít štátnych orgánov a organizácií, ktoré zastupujú zamestnávateľov v oblasti BOZP prostredníctvom kvalifikovaných bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov (ďalej len BT a ABT).

Činnosť BT a ABT vykonávame od samotného uzákonenia tejto povinnosti legislatívou v roku 2006. Naša pôsobnosť v spoločnostiach formou externých služieb so širokou škálou činností, ktoré spadajú pod BOZP, však siaha už do hlbšej minulosti.

Činnosť BT a ABT vykonávame formou dodávateľskej služby na základe uzatvorenej obchodnej zmluvy, v rámci ktorej poskytujeme našim klientom poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích a iných úloh pri zaisťovaní BOZP. Každý obchodný partner má prideleného príslušného technika (technikov) určeného podľa prílohy č. 1
k zákonu č. 124/2006 Z. z., ktorý mu pomáha so starostlivosťou o bezpečnostnotechnické služby.

Prostredníctvom BT a ABT vykonávame predovšetkým:

  • Vstupný audit BOZP (pre získanie základných informácií o firme a stave BOZP)
  • Vypracovanie interných a legislatívnych smerníc a implementáciu systému riadenia BOZP
  • Školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre BOZP
  • Pravidelné prehliadky a kontroly pracovísk a prevádzok
  • Aktualizáciu a udržiavanie legislatívnych požiadaviek BOZP v súlade so skutočným stavom

V spolupráci s nami zlepšíte oblasť BOZP vo Vašej spoločnosti, čím eliminujete riziká a faktory, ktoré významne prispievajú k výskytu pracovných úrazov a chorôb z povolania alebo iných poškodení zdravia zamestnancov. Dobre riadený systém BOZP má aj pozitívny ekonomický vplyv, ktorý sa prejaví
vo vyššej produktivite, efektivite a kvalite práce Vašich zamestnancov.

V prípade záujmu o spracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu