Odborná príprava bezpečnostných technikov

Odborná príprava bezpečnostných technikov je určená pre osoby
(aj zamestnancov alebo študentov), ktorí majú záujem pôsobiť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Termín odbornej prípravy 

Obsah odbornej prípravy:

Našou snahou je účastníkov odbornej prípravy nielen dobre pripraviť na záverečné skúšky, ale zároveň zvládnuť široký rozsah platnej legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou a uplatňovať získané teoretické vedomosti v praxi.

Zároveň sa účastník naučí:

  • preverovať a kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných predpisov, používanie ochranných zariadení, prostriedkov a pomôcok na pracoviskách
  • vypracovať interné predpisy BOZP v súlade s platnou legislatívou, sledovať dodržiavanie právnych predpisov BOZP a aktualizovať dokumentáciu BOZP
  • koordinovať a vykonávať vstupné a periodické školenia BOZP
  • vykonávať poradenskú činnosť z predpisov BOZP pre zamestnávateľa
  • hodnotiť riziká na pracovisku a vytvárať bezpečné pracovné postupy
  • vyšetrovať pracovné úrazy
  • koordinovať odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení.

Odbornú prípravu bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Disponujeme Oprávnením na výchovu a vzdelávanie BT vydaným Národným inšpektorátom práce.

Podmienky zaradenia do odbornej prípravy:

minimálne úplné stredoškolské vzdelanie  (ukončené maturitou).

Rozsah vzdelávacieho programu (prezenčnou a dištančnou formou):

176 hodín.

Po ukončení získa uchádzač písomný doklad o absolvovaní odbornej prípravy bezpečnostného technika, ktorý je nevyhnutný k záverečnej skúške, ktorú vykonáva Národný inšpektorát práce v Košiciach.

Zmena zákona č. 124/2006 od 1. januára 2023 – Národný inšpektorát práce (gov.sk)

Naďalej ostáva povinnosťou absolvovať každých 5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov.

Odbornú prípravu bezpečnostných technikov otvárame priebežne počas celého roka, bližšie info v Pláne kurzov.

V prípade záujmu o najbližší termín a cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Už ste bezpečnostný technik ?!

Pozrite si informácie k aktualizačnej odbornej príprave bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu