Dokumentácia OPP

Jednou zo základných povinností zamestnávateľa v zmysle Zákona
o ochrane pred požiarmi je vypracovať písomne dokumentáciu z tejto oblasti.

Aby sme Vás odbremenili od tejto legislatívnej požiadavky, vypracujeme pre Vás predpísanú dokumentáciu z oblasti OPP v súlade s platnými predpismi.

Táto dokumentácia sa predkladá kontrolnému orgánu (okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru) pri výkone štátneho požiarneho dozoru.

Základná dokumentácia:

 • Požiarna identifikačná karta
 • Požiarne poplachové smernice
 • Požiarne evakuačné plány – textová časť
 • Požiarne evakuačné plány – grafická časť
 • Tematický a časový rozsah školenia zamestnancov
 • Tematický a časový rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok
 • Menovacie dekréty členov protipožiarnych hliadok
 • Zoznam členov protipožiarnej hliadky
 • Doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
 • Údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov
  a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
 • Požiarne poriadky pracovísk
 • Pokyny na zváranie
 • Pokyny na lepenie podlahovej krytiny

Ďalšia dokumentácia:

 • Požiarnobezpečnostná charakteristika užívanej stavby
 • Prevádzkové denníky požiarnych uzáverov
 • Pokyn na organizovanie cvičného požiarneho poplachu

Dokumentáciu dodáme tlačenú v jednom vyhotovení. V prípade dohody môžeme dodať dokumentáciu aj v inej pre obe strany vhodnej forme.

V prípade záujmu o spracovanie cenovej ponuky nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu