Špecifická odborná príprava zamestnávateľov
na výkon BT, ABT

Cieľom špecifickej odbornej prípravy je oboznámiť zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonávať úlohy bezpečnostných technikov (BT) a autorizovaných bezpečnostných technikov (ABT) s teoretickými vedomosťami bezpečnosti pri práci pre profesiu, ktorej sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venujú. Úlohy a  povinnosti vyplývajúce na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
sú neoddeliteľnou súčasťou pracovných povinností každého zamestnanca, pričom pokiaľ budú zamestnávatelia plniť funkciu bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, musia byť oboznámení s najnovšími legislatívnymi poznatkami z BOZP tak, aby ich vedeli aplikovať v praxi, budú oboznámení s predpismi pre vedúcich zamestnancov a s poznatkami systému riadenia BOZP a manažérskymi systémami riadenia BOZP.

Rozsah špecifickej odbornej prípravy  je orientovaný s ohľadom na potreby dôkladnej znalosti bezpečnostných predpisov v praxi.

Účastníci vzdelávania – špecifickej odbornej prípravy

Účastníkom špecifickej odbornej prípravy pre výkon bezpečnostného technika, resp. ABT vo svojej organizácii je zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba podnikateľ, alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou. Takáto osoba môže na svojich pracoviskách osobne vykonávať odborné úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika,
ak je na ich plnenie odborne spôsobilá a:

a) zamestnáva menej ako päť zamestnancov, ak vykonáva činnosť uvedenú v prílohe č. 1 zákona NR SR č. 124 / 2006 Z.z., (administratívne práce)

b) zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ak vykonáva inú činnosť, ako je uvedená v prílohe č. 1 zákona NR SR č. 124 / 2006 Z.z. (ostatné odvetvia, napr. – prevádzkovateľov a majiteľov malých obchodov, prevádzkovateľov pohostinských zariadení, prevádzkovateľov a majiteľov firiem so zameraním na drobné stavebné práce).

Minimálny rozsah špecifickej odbornej prípravy  je 16 vyučovacích hodín.

Po úspešnom ukončení obdrží zamestnávateľ osvedčenie s platnosťou na 5 rokov.

Ponúkame Vám:

  • základné školenie – na získanie osvedčenia o absolvovaní špecifickej odbornej prípravy
  • aktualizačnú odbornú prípravu – 1 x za 5 rokov (podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v platnom znení).

Školenie vykonávajú naši lektori, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.

V prípade záujmu o dohodnutie termínu školenia a poslanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu