Protipožiarna hliadka

V zmysle platných predpisov o ochrane pred požiarmi sú právnické a fyzické osoby – podnikatelia povinné zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečovať odbornú prípravu pre členov protipožiarnych hliadok. Odbornú prípravu vykonáva technik požiarnej ochrany.
Odborná príprava pozostáva z teoretickej a z praktickej časti.

Protipožiarne hliadky sa členia na:

  1. protipožiarnu hliadku pracoviska
  2. protipožiarnu asistenčnú hliadku.

Protipožiarna hliadka pracoviska

Účelom odbornej prípravy členov protipožiarnej hliadky pracoviska je oboznámiť ich:

  • s jej úlohami, s nebezpečenstvom vzniku požiaru na pracovisku, s príslušnou dokumentáciou ochrany pred požiarmi na pracovisku, so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci.

Praktická časť odbornej prípravy členov protipožiarnej hliadky pracoviska je zameraná najmä
na oboznámenie sa:

  • s rozmiestnením a s použitím hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a spojovacích prostriedkov, požiarno-technických zariadení na zabránenie šírenia požiaru, so spôsobom a s cestami evakuácie
    a so súčinnosťou s hasičskou jednotkou.

Vykonáva sa raz za 12 mesiacov.

Protipožiarna asistenčná hliadka

Účelom odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky je oboznámiť ich:

  • s pokynmi vydanými štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo zodpovedným vedúcim fyzickej osoby – podnikateľa.

Praktická časť odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky sa vykonáva rovnako ako pri protipožiarnej hliadke pracoviska s prihliadnutím:

  • na podujatie alebo činnosť, na ktorú je protipožiarna asistenčná hliadka zriadená.

Vykonáva sa pred začatím jej činnosti.

V prípade záujmu o odbornú prípravu a spracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu