Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s pesticídmi v poľnohospodárstve

Iba málokto si uvedomuje, že poľnohospodári čelia vysokým rizikám každý deň. Poľnohospodárstvo je v skutočnosti jedným z najnebezpečnejších povolaní. V európskom kontexte sa umiestňuje trvalo na treťom alebo štvrtom mieste medzi najrizikovejšími povolaniami.

Poľnohospodárstvo

www.canva.sk

V poľnohospodárskom odvetví sa využívajú rôzne chemické látky, či už je to na ochranu plodín, zvýšenie úrody, alebo boj proti škodcom. Okrem pozitívnych účinkov, žiaľ môžu pesticídy negatívne vplývať na zdravie ľudí.
Pesticídy sú chemické látky, ktoré sa v poľnohospodárstve a v lesníctve používajú proti chorobám, škodcom a burine. Podľa štruktúry rozdeľujeme pesticídy nasledovne:

  • tuhé– prášok alebo granule
  • kvapalné – roztoky, suspenzie, emulzie,
  • v plynnej forme – hmla, dym a pod.

Uvádzame niekoľko spôsobov, akými môžu pesticídy ohroziť zdravie ľudí vzhľadom na ich vlastnosti a použitie:

1. Inhalácia: Pri aplikácii pesticídov vo forme aerosólov, práškov alebo hmly je možné nechtiac inhalovať tieto látky. Ich vdýchnutím sa pesticídy dostávajú do dýchacích ciest a pľúc, čo môže spôsobiť rôzne zdravotné komplikácie, vrátane dýchacích problémov, podráždenia dýchacích ciest alebo alergických reakcií.
2. Kontakt s pokožkou: Manipulácia s pesticídmi môže mať za následok ich priamy kontakt s pokožkou. Niektoré zložky obsiahnuté v pesticídoch môžu spôsobiť podráždenie, svrbenie, alergické reakcie alebo dokonca chemické popáleniny.
3. Perorálna expozícia: Osoby, ktoré pracujú s pesticídmi, môžu neúmyselne požiť tieto látky, napríklad po nedostatočnom umývaní rúk, alebo tváre pred jedlom či pitím. Takáto expozícia môže následne viesť k otrave a spôsobiť rôzne symptómy (nevoľnosť, zvracanie, bolesti hlavy, tráviace problémy a pod.).
4. Dlhodobé účinky: Dlhodobé vystavenie pesticídom môže viesť k hromadeniu toxických látok v organizme, čo môže mať negatívny vplyv na zdravie v dlhodobom horizonte.
5. Riziko pre deti a tehotné ženy: Deti a tehotné ženy môžu byť osobitne citlivé na účinky pesticídov. Ich organizmy môžu reagovať na expozíciu pesticídom odlišne a môže dôjsť k negatívnym vplyvom na rastúce plody alebo vývoj detí.

Práca s pesticídmi

www.canva.sk

 

 

Podľa zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť, aby chemické faktory nepredstavovali hrozbu pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Pri manipulácii s pesticídmi je preto dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia s cieľom minimalizovať riziko expozície a ochrany zdravia.

 

 

Pri manipulácii s pesticídmi je nutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia na minimalizáciu rizika expozície a ochranu zdravia.

1. Osobné ochranné pracovné prostriedky
– používanie vhodného oblečenia, ako sú dlhé rukávy a nohavice, na minimalizáciu expozície pokožky.
– ochranné rukavice a obuv chránia ruky a nohy pred kontaktom s pesticídmi.
– pri práci s aerosólovými formami pesticídov je dôležité používanie respirátoru, alebo masky na ochranu dýchacích ciest.

2. Správne skladovanie a manipulácia s pesticídmi
– pesticídy uchovávajte v uzamknutých a označených kontajneroch, mimo dosahu detí a zvierat.
– dodržiavajte bezpečnostné pokyny na etikete a správne manipulujte a miešajte pesticídy podľa pokynov výrobcu.

3. Bezpečné postupy
– umytie rúk a tváre po manipulácii s pesticídmi a pred jedlom, pitím alebo fajčením.
– udržiavanie čistého pracovného prostredia a vyhýbanie sa kontaminácii iných oblastí.

4. Výchova a vzdelávanie:
– pravidelné školenie a odborná príprava pracovníkov v oblasti bezpečnosti a správneho používania pesticídov.
– informovanie pracovníkov o možných rizikách expozície a opatreniach na ich minimalizáciu.

5. Prvá pomoc:
– identifikácia prípadných príznakov otravy pesticídmi a okamžitá prvá predlekárska pomoc v prípade potreby.

www.canva.sk

Je dôležité, aby poľnohospodári a pracovníci v odvetví poľnohospodárstva dodržiavali prísne bezpečnostné a preventívne opatrenia pri manipulácii s pesticídmi, čím pomôžu ochrániť zdravie ľudí i životného prostredia. Dodržiavanie správnych postupov, používanie osobnej ochrany a pravidelné odborné vzdelávanie sú neodmysliteľnou súčasťou pre minimalizáciu rizika expozície.
Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, revízne kontroly, audity a vzdelávanie v uvedených oblastiach. S odbornou prípravou v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vám veľmi radi pomôžeme.

☎ Kontaktujte nás:
cez formulár : Kontakt – OHSAS
pošlite email : ohsas@ohsas.sk
zavolajte : 0945 453 460


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu