Dočasné stavebné konštrukcie – lešenia

Pri stavbe lešenia je potrebné zabezpečiť, aby sa na stavbe podieľali len osoby, ktoré boli k tomu určené. Ako to zabezpečiť?

Jedným z najčastejších pracovných úrazov na stavbách je pád z výšky alebo do hĺbky. Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníkov, pri ktorom sú ohrození pádom z výšky, do hĺbky, zosunutím alebo prepadnutím. K vykonávaniu stavebných a montážnych prác na pracovisku, kde je práca vykonávaná nad úrovňou okolitého terénu alebo pevnej podlahy sa využívajú dočasné stavebné konštrukcie, ktoré zaistia bezpečnosť pri výkone takejto činnosti – lešenia.

Základné bezpečnostné požiadavky pri práci s lešeniami sú:

  • lešenie musí byť pred prvým použitím odovzdané a prevzaté do používania zápisom do stavebného denníka, alebo do iného prevádzkového dokladu (protokol lešenia),
  • môže sa používať až po jeho úplnom dokončení, vystrojení a vybavení,
  • smie sa používať len na ten účel, na ktorý bolo postavené a odovzdané do používania,
  • každé lešenie musí byť označené tabuľkou lešenia,
  • o odovzdaní a prevzatí lešenia alebo jeho časti na používanie sa vyhotoví osobou určenou na montáž a demontáž lešenia záznam o odovzdaní a prevzatí podľa druhu lešenia.

Rozdelenie druhov lešenia:
A) Rúrkové lešenia
B) Podperné lešenia
C) Pojazdné a voľne stojace lešenia
D) Drevené lešenia
E) Stavebné plošinové výťahy
F) Dielcové lešenia

Počas stavby lešenia je potrebné z hľadiska BOZP dôsledne dodržiavať príslušné technické normy podľa druhu lešenia, montážne návody výrobcov a okrem toho je tiež dôležité dodržiavať platné právne predpisy. Jedno z najdôležitejších pravidiel pri stavbe lešenia je zabezpečiť, aby sa na stavbe podieľali len osoby, ktoré boli k tomu určené.

Podľa § 14 ods. (1) vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností môže fyzická osoba vykonávať montáž a demontáž lešenia len na základe platného preukazu lešenára. Odbornú spôsobilosť na montáž a demontáž lešenia môžete získať absolvovaním školenia.

V prípade, že máte záujem o odbornú spôsobilosť na montáž a demontáž lešenia, kontaktujte nás. Informácie o cene školenia nájdete v Cenníku.

Zdroj:https://www.seas.sk/data/publishing/372/file/enel-bozp-manual-a6-105x148mm-print.pdf
https://www.bozponline.sk/33/bezpecnost-a-ochrana-zdravia-pri-lesenarskych-pracach-a-docasnych-stavebnych-konstrukciach


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu