Práca s diizokyanátmi.

Chráňte svoje zdravie a prihláste sa u NÁS na školenie !

prihlásiť sa

 

Legislatívna povinnosť:

Zmenou zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 všetky osoby, ktoré pracujú s chemickými látkami obsahujúcimi diizokyanáty, sú povinné absolvovať školenie!

A POZOR!!!

Povinnosť absolvovať školenie má aj vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností.

Čo sú diizokyanáty?

Diizokyanáty sú skupina organických zlúčenín obsahujúcich izokyanátovú funkčnú skupinu (-N=C=O). Najbežnejšie diizokyanáty sú toluéndiizokyanát (TDI) a difenylmethandiizokyanát (MDI). Tieto zlúčeniny sa používajú ako suroviny v priemysle, najmä výrobe polyuretánov a polyuretánovej peny, ktoré sa používajú ako izolačné materiály, tesniace prvky, náterové hmoty, lepidlá a mnoho ďalších aplikácií. Okrem toho sa diizokyanáty používajú aj v lekárstve ako zložky liekov na liečbu astmy a iných respiračných ochorení.

Diizokyanáty sú aj toxické a spôsobujú vážne zdravotné problémy, najmä ak sú inhalované alebo sa inak vstrebávajú do tela. Preto ich skladujte správne a manipulujte s nimi tak, aby sa minimalizovalo riziko ich vystaveniu. Rovnako treba obmedziť ich používanie len v dobre vetraných priestoroch, s použitím osobnej ochrany.

Používanie diizokyanátov v praxi:

Diizokyanáty sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach, najmä tam, kde sa vyžaduje tvorba tvrdých a odolných materiálov.

Priemyselné odvetvia, v ktorých sa pracuje s diizokyanátmi:

 1. Výroba lakov a náterov: Diizokyanáty sa často používajú ako reaktívne zložky v tvorbe polyuretánových lakov a náterov.
 2. Stavebníctvo: V stavebníctve sa diizokyanáty používajú ako zložky v montážnej pene na tesnenie a izoláciu. Tiež sa používajú ako lepiace zmesi pri výrobe sendvičových panelov a iných stavebných materiálov.
 3. Automobilový priemysel: Diizokyanáty sa používajú pri výrobe automobilových dielov,

  Zdroj: www.pixabay.com

  najmä v oblasti interiérov, ako sú sedačky, čalúnenie, palubovky a pod.

 4. Elektrotechnický priemysel: V elektrotechnickom priemysle sa diizokyanáty používajú pri výrobe izolačných materiálov a ochranných vrstiev na elektrických vodičoch.
 5. Výroba textilu: Diizokyanáty sa používajú pri výrobe textilu na tvorbu pevných a odolných materiálov, ako sú napríklad záclony, čalúnenie a pod.
 6. Výroba plastov: Diizokyanáty sa používajú ako reaktívne zložky pri výrobe tvrdých a odolných plastov.
 7. Výroba lepidiel: Diizokyanáty sa používajú ako zložky v lepiacich zmesiach na lepenie rôznych materiálov.

Toto sú len niektoré z priemyselných odvetví, v ktorých sa používajú diizokyanáty. Nakoľko diizokyanáty  toxické, dôležité je dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s týmito látkami.

Diizokyanáty spôsobujú podráždenie kože, očí a dýchacích ciest. Okrem toho vyvolávajú alergické reakcie najmä u osôb, ktoré boli v minulosti vystavené týmto zlúčeninám. Zabezpečte preto manipuláciu s náterovými hmotami, ktoré obsahujú diizokyanáty, iba v dobre vetraných priestoroch a použite primeranú osobnú ochranu, najmä ochranné rukavice, okuliare a respirátory.

Odborná príprava sa podľa zákona preukazuje písomným záznamom o absolvovaní odbornej prípravy na prácu s diizokyanátmi, a vykonáva ju buď lekár, verejný zdravotník alebo zdravotnícky pracovník pracovnej zdravotnej služby alebo bezpečnostný technik.

Zdroj: www.pixabay.com

Žitavská 22/1,
952 01 Vráble
tel: +421 945 453 460
e-mail: ohsas@ohsas.sk

https://www.ohsas.sk/plan-kurzov/ 


Komentáre

Dobrý deň,

samozrejme môže. To, že je látka nebezpečná, neobmedzuje obchodnú činnosť. Predávať sa ale môžu len chemické látky, ktoré sú registrované (schválené) a uvedené na trh v zmysle legislatívnych predpisov.
Látky, ktoré nie sú registrované (pokiaľ sa na ne nevzťahuje výnimka), sa nesmú uvádzať na trh v EÚ.

Predajcom odporúčame upozorniť kupujúceho na skutočnosť, že sa jedná o nebezpečné a zdraviu škodlivé látky a bližšie informácie si vedia prečítať na obaloch a v Kartách bezpečnostných údajov. Kartu bezpečnostných údajov je predajca povinný odberateľovi poskytnúť.

Prikladáme aj pár linkov, kde si viete k problematike preštudovať aj ďalšie informácie:
https://www.minzp.sk/bezpecnost/chemicke-latky-biocidy-detergenty-pesticidy-reach/chemicke-latky/pravne-predpisy-sr/
https://www.ip.gov.sk/bozp/uvadzanie-na-trh-klasifikacia-oznacovanie/
https://osha.europa.eu/sk/themes/dangerous-substances/reach

Ďakujeme za Vašu otázku a prajeme pekný a bezpečný deň.

V jednej firme pracujem už 6 rokov, prvý rok som nebol absolútne informovaný s akou nebezpečnou chemikaliou pracujem…Vraveli len že to je lepidlo, jasne bolo mi jedno ze som mal cele ruky od toho, strávil som aj hodinu nad vaňou naplnenou MDI, a nie len ja všetci vtedajší zamestnanci .. Samozrejme lebo to bola moja napln práce vyčistiť valce a vaňu po dokončení vyroby. Po 2rokoch sa mi zacalo velmi ťažko dýchať, po vselijakych vyšetreniach som dostal výsledok od alergo „astma“..este som ale nevedel co ju sposobilo, po ďalšom roku som sa dozvedel ze minimalne 4 dalsi zamestnanci maju tiez astmu ale vsetci podozrievali amin, keďže ten velakrat pachne pocelej hale a hlavne cez zimu ked sa nevetrá sme az tak nadychany toho ze vidime takzvane „hmlisto“ .. Ale minuly rok na mojom prvom školení na Diizokyanaty som konecne dostal odpoved co mi zapricinilo astmu

Dobrý deň,

ďakujeme Vám veľmi pekne za Váš príspevok k tejto problematike. Mrzí nás Váš zdravotný stav a prajeme Vám jeho zlepšenie.
Mnoho ľudí si naozaj neuvedomuje následky, ktoré môžu vzniknúť používaním chemických látok, obzvlášť tých nebezpečných. K prevencii, alebo opatreniam sa žiaľ mnohokrát pristupuje až keď je neskoro. Ale aj na základe Vašej nepriaznivej skúsenosti by sa ľudia mali poučiť a pristupovať k svojmu zdraviu a zdraviu zamestnancov zodpovednejšie a to už od najvyššej manažérskej úrovne.
Prajeme veľa zdravia a bezpečnú prácu.

Dobrý deň,
nižšie máte už uvedenú odpoveď na podobnú otázku.
Ak ste predajca – distribútor, saller, obchodný zástupca, alebo prepravca takýchto látok:
1. pokiaľ neprichádzate do kontaktu priamo s látkami, tak Vám nehrozí nebezpečenstvo nadýchnutím, alebo kontaktom s kožou
2. ak ale predvádzate tieto produkty, robíte nejaké fyzické ukážky vlastností týchto látok a prichádzate priamo ku styku s nimi, tak už je potrebná odborná príprava.

Pokiaľ profesionálne vykonávate nejaké činnosti s týmito látkami/ predaj, distribúciu, prepravu a mohlo by Vám hroziť riziko poškodenia zdravia, prípadne riziko úniku do životného prostredia, tak sa odporúča, aby ste mali aspoň Všeobecnú odbornú prípravu a poznali nebezpečenstvo týchto látok (čo Vám môžu spôsobiť, ako likvidovať ich náhodný únik, ako likvidovať prázdne obaly, ako sa chrániť pred nepriaznivými účinkami diizokyanátov, ich chemické a fyzikálne vlastnosti a pod.).

Bližšie info Vám určite bude vedieť poskytnúť Úrad verejného zdravotníctva, alebo Regionálne úrady verejného zdravotníctva. Táto problematika spadá do ich kompetencie.

Ďakujeme za otázku a prajeme bezpečnú prácu.

Dobrý deň,
myslíme, že toto bude ešte diskutovaná otázka, či už zo strany UVZ, možno aj zo strany IP. Zatiaľ z dostupných informácií, ktorými disponujeme a ak sa budeme riadiť aj usmerneniami v § 39 ods. 2) zákona č. 355/2007 Z.z, absolvovanie odbornej prípravy je povinné pre všetky osoby, ktoré vykonávajú činnosti s diizokyanátmi, a pre vedúceho zamestnanca, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností (ten ktorý prideľuje, nariaďuje práce, prípadne sa zdržuje v ohrozenom prostredí pri používaní diizokyanátov).
Pokiaľ teda VY osobne alebo niektorí z vašich zamestnancov pri predaji nevykonávate priamo aj manipuláciu s otvorenou látkou, čiže nepoužívate na priemyselné alebo profesionálne použitie látky obsahujúce diizokyanáty, táto povinnosť by sa vás týkať nemala. Pri predaji, prípadne presune uzatvorených nádob, obalov (ak sa vykonávajú bezpečným spôsobom) nevzniká riziko kontaminácie/nebezpečenstva týmito látkami.
Pokiaľ by však došlo k náhodnému uvoľneniu látok poškodením obalov, rozliatím, vytečením a pod. – osoba, ktorá by vykonávala likvidáciu, zneškodňovanie obalov a pod. už takúto odbornú prípravu minimálne v úrovni Všeobecnej OP potrebuje.
Ak si nie ste istí povinnosťou odbornej prípravy v prípade niektorých pracovných pozícií, alebo činností, odporúčame Vám kontaktovať úrad (regionálny) verejného zdravotníctva.
Ďakujeme za vašu otázku a v prípade záujmu o odbornú prípravu nás kontaktujte.
Prajeme bezpečnú prácu.

Dobrý deň, školenie „práca s diizokyanátmi“ je prezenčne alebo dištančne formou e-learningu ? Ďakujem

Dobrý deň,
školenie vykonávame formami:
– prezenčne (priamo u objednávateľa, alebo v našom školiacom stredisku)
– online (cez aplikáciu Teams – face to face v reaálnom čase)
– E-learning (cez vzdelávaciu platformu – nezávisle od času a miesta)

Na výber sú všetky 3 úrovne :
Všeobecná odborná príprava
Stredne pokročilá odborná príprava
Pokročilá odborná príprava

Prihlásiť sa môžete cez formulár:
https://www.ohsas.sk/elearning-2/

Dobrý deň,
aká je prosím dĺžka (v hodinách) odbornej prípravy pre prácu s diizokyanátmi?

Ďakujem

Dobrý deň,

legislatívne nie je presne upravená dĺžka odbornej prípravy pre prácu s diizokyanátmi. Závisí to od lektora a aj od rizikovosti, druhov a používania chemických faktorov obsahujúcich diizokyanáty. U nás školenie trvá približne 1-2 hodiny, podľa úrovne odbornej prípravy. Legislatíva rozlišuje 3 úrovne:
Všeobecná odborná príprava
Stredne pokročilá odborná príprava
Pokročilá odborná príprava

V prípade ďalších otázok, alebo záujmu nás môžete kontaktovať.
Prajeme pekný deň.

Dobrý deň ,

Povinnosť školenia platí aj pre SZČO – živnostníkov, ktorí pracujú s látkami, ktoré obsahujú zložku diizokyanátov. V prípade ďalších otázok, alebo bližších informácií nás kľudne kontaktujte.
Prajeme pekný deň.

Dobrý deň ,
informáciu, či produkty, ktoré používate (farby, lepidlá, tmely a pod.) obsahujú aj diizokyanáty nájdete v Karte bezpečnostných údajov konkrétneho produktu. Karty bezpečnostných údajov Vám môže poskytnúť predajca, distribútor, prípadne niektoré viete dohľadať aj na internete. Prajeme bezpečnú prácu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu