Manipulácia s chemickými látkami

Aké sú právne povinnosti zamestnávateľa v prípade výskytu chemických látok na pracoviskách?

Určite aj vo vašej firme mnoho zamestnancov prichádza do kontaktu s chemickými látkami, či už s menej, alebo viac nebezpečnými. Chemické látky sa nachádzajú v rôznych lepidlách, čistiacich prostriedkoch alebo napríklad aj v rôznych farbách, náterových látkach, či sprejoch.

Medzi chemické látky zaraďujeme tie látky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z nasledovných vlastností:

 • výbušná,
 • oxidujúca,
 • horľavá,
 • veľmi horľavá,
 • mimoriadne horľavá,
 • toxická,
 • veľmi toxická,
 • škodlivá,
 • žieravá,
 • dráždivá,
 • senzibilizujúca,
 • karcinogénna,
 • mutagénna,
 • teratogénna,
 • nebezpečná pre životné prostredie.

Dôležitosť ochrane pred nebezpečnými chemickými látkami pridáva aj to, že je upravovaná európskym právom a nie len tým vnútroštátnym.

Aké sú teda právne povinnosti zamestnávateľa v prípade výskytu chemických látok na pracoviskách?

Podľa § 4 nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z.:

 • má zamestnávateľ povinnosť zisťovať prítomnosť nebezpečných chemických faktorov na pracovisku,
 • je zamestnávateľ povinný v prípade výskytu chemického faktora na pracovisku posúdiť akékoľvek riziko vyplývajúce z týchto faktorov,
 • vyžiadať si dodatočné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia potrebné na posúdenie akéhokoľvek rizika uvedené v karte bezpečnostných údajov a jej rozšírenej forme od dodávateľov alebo z iných dostupných zdrojov; tieto informácie musia obsahovať špecifické posúdenie týkajúce sa rizika pre užívateľov podľa osobitného predpisu,
 • na základe posúdenia rizika je zamestnávateľ povinný vypracovať posudok o riziku. Posúdenie rizika sa musí aktualizovať pri každej zmene, ktorá môže ovplyvniť riziko, alebo ak závery zdravotného dohľadu preukážu, že je to potrebné,
 • v prípade preukázania rizika na základe výsledkov z posúdenia rizík je zamestnávateľ povinný vykonať opatrenia podľa § 6 a 7 nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z.,
 • v zmysle § 10 je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancom informácie o BOZP pred začiatkom práce súvisiacej s nebezpečnými chemickými faktormi a opakovane s prihliadnutím na meniace sa podmienky, a to najmenej jedenkrát ročne a zabezpečiť zdravotný dohľad podľa § 12.

Zároveň z § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci plynie zamestnávateľovi povinnosť pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi.

Školenie chemických látok nájdete tu

 

Zdroje:
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/chemia_cela_na_web2.pdf


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu