Ochranná prilba, ochranné rukavice, vysielačka, pracovná obuv

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) upravuje Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Cieľom používania OOPP je predovšetkým ochrana zamestnanca a jeho zdravia pri práci, ako aj zamedzenie vzniku pracovných úrazov.

Čo je a čo nie je osobným ochranným pracovným prostriedkom?

Legislatíva hovorí o tom, že osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.

Osobným ochranným pracovným prostriedkom NIE JE bežný pracovný odev, uniforma alebo bežná obuv, dokonca ani športová výstroj.

www.canva.sk

www.canva.com

Za OOPP považujeme napríklad obuv s protišmykovou podrážkou, obuv s oceľovou špicou alebo plášť/odev, ktorý chráni pracovníka pred chemickými látkami s ktorými manipuluje, či ochranné rukavice a okuliare.

Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi bezplatne, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce.
Pracovný odev alebo pracovnú obuv zamestnávateľ poskytuje bezplatne zamestnancovi aj vtedy, keď pracuje v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu, ak sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako šesť mesiacov.

Požiadavky na poskytovaný osobný ochranný pracovný prostriedok

Osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, musí:

a) zabezpečovať účinnú ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami a predvídateľnými nebezpečenstvami a sám nesmie zvyšovať riziko,
b) zodpovedať existujúcim a predvídateľným pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku,
c) vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu zamestnanca a po nevyhnutnom prispôsobení aj telu zamestnanca, ak to OOPP umožňuje,
d) byť zdravotne neškodný.

Osobný ochranný pracovný prostriedok má v zásade používať jeden zamestnanec. Ak okolnosti vyžadujú, aby ten istý osobný ochranný pracovný prostriedok používalo viac zamestnancov, zamestnávateľ je povinný vykonať príslušné opatrenia, aby:

a) nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
b) osobný ochranný pracovný prostriedok bol zamestnancovi prístupný vždy v prípade potreby.
Zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.

www.canva.com

Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov

Zamestnávateľ poskytuje osobné ochranné pracovné prostriedky podľa svojho zoznamu poskytovaných OOPP. V zozname zamestnávateľ špecifikuje konkrétne typy osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré poskytuje pri jednotlivých prácach. Zamestnávateľ v zozname upravuje aj osobitný režim zaobchádzania s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ktoré sú určené na ochranu pred zvláštnymi nebezpečenstvami, napríklad pred rádioaktívnymi látkami, karcinogénnymi látkami alebo na ochranu pred infekciou.

Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Zamestnávateľ je povinný:
– na základe závažnosti nebezpečenstva a dĺžky jeho pôsobenia, charakteru práce a pracoviska, vlastností a účinnosti príslušného osobného ochranného pracovného prostriedku určiť podmienky používania osobného ochranného pracovného prostriedku, najmä dobu používania.
– zamestnanca zrozumiteľne oboznámiť s nebezpečenstvami, pred ktorými ho používanie poskytnutého osobného ochranného pracovného prostriedku chráni, a poučiť ho o správnom používaní tohto osobného ochranného pracovného prostriedku a podľa potreby mu poskytnúť aj praktický výcvik.
– sprístupniť zamestnancom tie informácie o každom type osobného ochranného pracovného prostriedku používanom u zamestnávateľa, ktoré zamestnanci potrebujú na jeho používanie.
– zabezpečiť udržiavanie osobného ochranného pracovného prostriedku najmä čistením, opravou a výmenou.

Zamestnanec je povinný používať poskytnutý osobný ochranný pracovný prostriedok len určeným spôsobom, na určené účely po celý čas trvania nebezpečenstva a v súlade s pokynmi na používanie. Podrobnejšie a presnejšie informácie môžete nájsť vo vyhláške.

 

Zdroj: Nariadenie vlády SR 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

 

Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, audity a vzdelávanie v uvedených oblastiach. S odbornou prípravou v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vám veľmi radi pomôžeme. Neváhajte nás kontaktovať:

Kontakt

Plán kurzov

 


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu