Choroba z povolania

Práca je neoddeliteľnou súčasťou života väčšiny ľudí, no niekedy môže mať nežiadúce následky a dopad na zdravie zamestnancov. Niektoré pracovné pozície sú spojené s vyšším rizikom vzniku konkrétnych chorôb. Je to v dôsledku ich vykonávania a expozície faktormi chemickými, fyzikálnymi, biologickými a ďalšími. Tieto faktory môžu ovplyvniť pracovnú schopnosť a celkovú kvalitu života zamestnancov.

Vymedzenie základných pojmov

Chorobami z povolania (CHzP) nazývame choroby, ktoré vznikajú v súvislosti s vykonávanou prácou v dôsledku nepriaznivého pôsobenia chemických, fyzikálnych, biologických a iných rizikových faktorov pracovného prostredia.

choroba z povolania, únava v práci

www.canva.sk

Za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý. (§ 195 Zákonníka práce).

Najčastejšie choroby z povolania

1. Choroby dýchacích ciest – zamestnania v priemysle, ako je napríklad práca v baníctve, stavebníctve alebo výrobe, môžu byť spojené s vystavením zamestnancov škodlivým plynom a pevným časticiam. Tieto faktory môžu u zamestnanca viesť k chorobám dýchacích ciest. Zamestnanci v týchto odvetviach by mali mať prístup k osobným ochranným pracovným pomôckam a pravidelným lekárskym prehliadkam.
2. Poškodenie sluchu – práca v hlučnom prostredí, ako je to v priemyselnej výrobe, letiskách alebo stavebníctve, môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Používanie ochrany sluchu je veľmi dôležité pre zabezpečenie ochrany sluchu zamestnancov, ktorí sú exponovaní vysokými hodnotami hlučnosti.
3. Stres a vyhorenie – nie všetky riziká spojené s pracovným prostredím sú fyzického charakteru. Práca pod vysokým tlakom, chronický stres a nedostatočná rovnováha medzi pracovným a osobným životom môžu viesť k psychickým problémom ako je stres a vyhorenie.
4. Choroby spojené s opakovaným pohybom – niektoré zamestnania vyžadujú opakované pohyby, čo môže viesť k chronickým problémom s kĺbmi a svalmi a chrbticou. Zahŕňajú prácu v skladoch, montážne linky alebo prácu v kancelárskom prostredí, kde zamestnanci pracujú v sedavej polohe. Často sa hlavne v administratíve nedodržujú ergonomické podmienky, pomôcky a tiež pravidelné prestávky.

Choroba z povolania

www.canva.sk

Ako ochrániť zdravie zamestnancov v pracovnom prostredí?

 

Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov je neoddeliteľnou súčasťou práce bezpečnostných technikov. Ich úlohou je nielen identifikovať a eliminovať riziká, ale aj zabezpečiť, aby zamestnanci boli riadne informovaní a oboznamovaní v oblasti bezpečnosti práce.

 

Implementácia týchto opatrení môže výrazne znížiť výskyt chorôb z povolania a zlepšiť celkové pracovné prostredie. Na strane zamestnanca je dôležité dôsledné používanie pridelených OOPP a dodržiavanie bezpečnostných predpisov na pracovisku. Individuálne faktory zamestnancov, ako je celková zdatnosť, genetické vplyvy, pohlavie a poúrazové stavy, môžu mať vplyv na možnosť vzniku choroby z povolania Pravidelné preventívne prehliadky sú nevyhnutné z hľadiska časného odhalenia zmien v zdravotnom stave zamestnanca.
Neoddeliteľnou súčasťou prevencie je zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby (PZS), ktorá identifikuje na pracovisku rizikové faktory, nastavuje v spolupráci so zamestnávateľom pravidelné lekárske prehliadky a kategorizuje práce.

 

Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, revízne kontroly, audity a vzdelávanie v uvedených oblastiach. S odbornou prípravou v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vám veľmi radi pomôžeme.

☎ Kontaktujte nás:
cez formulár : Kontakt – OHSAS
pošlite email : ohsas@ohsas.sk
zavolajte : 0945 453 460

Plán kurzov


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu