Civilná ochrana

Civilná ochrana

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnej udalosti a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Živelná pohroma

www.canva.sk

Hlavné úlohy civilnej ochrany

– organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, ktoré spočívajú hlavne v záchrane osôb, poskytnutí predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb a v odsune ranených,
– organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby,
– poskytovanie núdzového zásobovania a ubytovania,
– zabezpečovanie ukrytia a evakuácie,
– vykonávanie protiradiačných a protichemických opatrení,
– organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy síl a prostriedkov civilnej ochrany prípravu občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc,
– posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany,
– zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v civilnej ochrane.

Mimoriadna udalosť (MU)

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia alebo teroristický útok.

Mimoriadna situácia (MS)

Mimoriadnou situáciou (MS) sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov MU na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona č. 42/1994 Z. z. v znení n.p.; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov MU.
Po vyhlásení MS sa vykonávajú tieto úlohy a opatrenia:
• záchranné práce silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia,
• evakuácia,
• núdzové zásobovanie a ubytovanie ,
• použitie základných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému.

Povinnosti v oblasti civilnej ochrany pre právnické a fyzické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.

Ochrana občanov, majetku a verejnej bezpečnosti v prípade mimoriadnych udalostí je neoddeliteľnou súčasťou zodpovedného správania sa. Pre právnické aj fyzické osoby platí dôležitá povinnosť v oblasti civilnej ochrany podľa zákona č. 42/1994 Z. z. v znení n.p. Tento zákon poskytuje rámec pre systematické opatrenia na zvládanie krízových situácií a minimalizáciu rizík.

Povinnosti:

Podľa ustanovenia § 16 tohto zákona majú právnické osoby (firmy a organizácie) a fyzické osoby povinnosť dodržiavať a implementovať opatrenia civilnej ochrany. To znamená aktívne plánovať a pripravovať sa na rôzne situácie, od prírodných katastrof po teroristické hrozby. Povinnosti sa netýkajú iba občanov, ale aj podnikov a inštitúcií.

Vypracovanie dokumentácie:

Zákon taktiež ukladá povinnosť vypracovať dokumentáciu, ktorá obsahuje plány a opatrenia na riešenie mimoriadnych udalostí. Táto dokumentácia má zabezpečiť koordinovaný prístup a rýchlu reakciu v krízových situáciách. Medzi obsah patrí:
• Krízové plány – plány na riešenie rôznych typov udalostí a opatrenia na minimalizáciu ich následkov.
• Identifikácia rizík – vyhodnotenie potenciálnych hrozieb a rizík, ktoré môžu ohroziť organizáciu alebo jednotlivcov.
• Opatrenia pre ochranu – postupy na ochranu zdravia, bezpečnosti a majetku zamestnancov, občanov a zainteresovaných strán.
• Spolupráca s autoritami – opatrenia na spoluprácu s príslušnými orgánmi, ktoré zabezpečujú civilnú ochranu.

Znak civilnej ochrany

Význam pre spoločnosť:

Tieto povinnosti a dokumentácia nesú významný spoločenský prínos. Zabezpečujú pripravenosť a schopnosť rýchlo a efektívne reagovať na hrozby, čím chránia životy a majetok. Právnické a fyzické osoby, ktoré dodržiavajú tieto povinnosti, prispievajú k zlepšeniu celkovej bezpečnosti spoločnosti.

Dodržiavanie týchto zákonov pomáha zabezpečiť lepšiu pripravenosť na krízové situácie a ochranu obyvateľstva.

Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, revízne kontroly, audity a vzdelávanie v uvedených oblastiach.

S odbornou prípravou v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vám veľmi radi pomôžeme.
☎ Kontaktujte nás:
cez formulár : Kontakt – OHSAS
pošlite email : ohsas@ohsas.sk
zavolajte : 0945 453 460

Plán kurzov

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/42/20160701

https://www.mhsr.sk/ministerstvo/bezpecnost-a-krizove-riadenie/co-civilna-ochrana/definicie-v-oblasti-co

 


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu