COVID – 19: Vaše otázky, naše odpovede

Odpovedáme na Vaše otázky z oblasti BOZP týkajúce sa ochorenia COVID 19 a prijatých opatrení na zamedzenie jeho šírenia.

Ak ste v nižšie uvedenom zozname nenašli informácie, ktoré Vás zaujímajú, kontaktujte nás prosím emailom na ohsas@ohsas.sk.

Kliknutím na otázku si zobrazíte odpoveď:

Akým spôsobom má zamestnávateľ informovať osoby na pracovisku o prijatých opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19?

Musí zamestnávateľ zabezpečovať meranie teploty zamestnancov/návštevníkov pri vstupe do jeho priestorov?

Je možná spoločná preprava zamestnancov do práce osobnými automobilmi? Za akých podmienok?

Je na dezinfekciu výrobných a administratívnych priestorov potrebná odborná spôsobilosť?

Aké opatrenia by mal zamestnávateľ prijať v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 v priestoroch spoločného stravovania určených pre zamestnancov?

Môže zamestnávateľ aj naďalej zabezpečovať hromadnú dopravu zamestnancov do zamestnania? Za akých podmienok?

Na čo by mal zamestnávateľ myslieť pri  organizácii striedania pracovných zmien v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID 19?

Akým spôsobom je potrebné likvidovať použité rúška a rukavice v čase šírenia ochorenia COVID 19?

Aké má zamestnávateľ možnosti dezinfekcie rúšok/respirátorov?

 

 

 


Otázka: Akým spôsobom má zamestnávateľ informovať osoby na pracovisku o prijatých opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19?

Odpoveď: Podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom k všeobecným zásadám prevencie patrí aj vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, ako aj posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť. Zamestnávateľ je teda povinný posudzovať riziko na pracovisku a v prípade potreby je oprávnený prijať a vykonať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov.

Na informovanie o prijatých opatreniach  na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19 pre zamestnancov, návštevníkov, klientov, dodávateľov a iné FO nachádzajúce sa v priestoroch zamestnávateľa,  môže využiť všetky dostupné prostriedky, ako napr. oznamy pri vstupe/na informačných tabuliach/iných dobre viditeľných plochách; poučenie povereným zamestnancom pred vstupom do priestorov spoločnosti (napr. na recepcii), informačným emailom (newsletterom), na webovej stránke spoločnosti; prezentáciami, či inštruktážnymi videami na obrazovkách rozmiestnených v priestoroch spoločnosti, audionahrávkami prehrávanými zákazníkom v predajniach, atď.

Pri stanovovaní opatrení je zamestnávateľ povinný dodržať všetky opatrenia stanovené Ústredným krízovým štábom SR a vládou SR (https://www.korona.gov.sk/covid-19-prijate-opatrenia.php), ktoré môže doplniť o ďalšie odporúčané opatrenia.


Späť na zoznam otázok

Otázka: Musí zamestnávateľ zabezpečovať meranie teploty zamestnancov/návštevníkov pri vstupe do jeho priestorov?

Odpoveď: Nakoľko je zvýšená telesná teplota jedným zo sprievodných prejavov ochorenia korona vírusom, meranie telesnej teploty pred vstupom do priestorov/na vrátnici bolo zaradené medzi odporúčané opatrenia na zamedzenie šírenia korona vírusu na SR. Meranie je možné vykonávať bezdotykovými teplomermi alebo skenermi. POZOR!!! V nemocniciach a priemyselných podnikoch bude meranie teploty od pondelka (30. 3. 2020) povinné!!!

Späť na zoznam otázok


Otázka: Je možná spoločná preprava zamestnancov do práce osobnými automobilmi? Za akých podmienok?

Odpoveď: Aj v prípade cestovania osobnými automobilmi je potrebné dodržiavať prijaté preventívne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID 19, a to najmä:

  1. počas celej cesty mať tvár chránenú rúškom, šatkou, alebo inou ochranou tváre,
  2. obmedziť počet osôb v aute – odporúča sa max. 2-3, sediacich čo najďalej od seba (v prípade, že sa nejedná o rodinných príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti),
  3. obmedziť používanie vnútorného okruhu klimatizácie a zároveň zabezpečiť pravidelnú výmenu vzduchu v interiéri vozidla,
  4. dezinfikovať vnútorné priestory vozidiel.

Späť na zoznam otázok


Otázka: Je na dezinfekciu výrobných a administratívnych priestorov potrebná odborná spôsobilosť?

Odpoveď: Dezinfekcia priestorov je veľmi účinným opatrením na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19. Túto otázku v súčasnej situácii rieši veľké množstvo zamestnávateľov. Ak si dezinfekcia priestorov nevyžaduje špecifické postupy nariadené úradom verejného zdravotníctva, je možné ju zabezpečiť vo vlastnej réžii s využitím voľne dostupných dezinfekčných prostriedkov alebo čistiacej techniky. V tomto prípade je potrebné zamestnancov oboznámiť v zmysle karty bezpečnostných údajov so zásadami bezpečnej manipulácie s danou chemickou látkou – dezinfekčným prostriedkom, resp. návodom na obsluhu daného zariadenia (napríklad dezinfekcia parou) a vybaviť ich na základe posúdenia rizík všetkými potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.

Späť na zoznam otázok


Otázka: Aké opatrenia by mal zamestnávateľ prijať v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 v priestoroch spoločného stravovania určených pre zamestnancov?

Odpoveď: Na základe rozhodnutia ÚVZ SR je zakázaná prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; čo ovplyvňuje aj možnosti zamestnávateľov pri poskytovaní obedov v zariadeniach spoločného stravovania. V prípade spoločných kantín, jedální, kuchyniek a iných vyhradených priestorov slúžiacich na občerstvenie/stravovanie zamestnancov, je potrebné prijať dodatočné opatrenia zamerané na reorganizáciu obedných prestávok tak, aby bolo zamedzené stretávanie sa väčšieho počtu zamestnancov, boli dodržané bezpečné odstupy medzi ľuďmi a bolo zabezpečené dostatočné prirodzené vetranie. Pri získanie podrobných informácií a odporúčaní je potrebné kontaktovať príslušný RÚVZ.

Mnohé spoločnosti zaviedli aj systém nosenia si vlastných príborov z domu.

Späť na zoznam otázok


Otázka: Môže zamestnávateľ aj naďalej zabezpečovať hromadnú dopravu zamestnancov do zamestnania? Za akých podmienok?

Odpoveď: Pri zabezpečovaní spoločnej dopravy pre zamestnancov do práce zamestnávateľ môže na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR umožniť vstup zamestnancov do prostriedkov hromadnej dopravy len s prekrytím dýchacích ciest (napr. respirátor, rúško, šál, šatka, atď). Rovnako je vhodné zabezpečiť pravidelnú výmenu vzduchu a dezinfekciu vnútorných priestorov vozidiel.

Späť na zoznam otázok


Otázka: Na čo by mal zamestnávateľ myslieť pri organizácii striedania pracovných zmien v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID 19?

Odpoveď: Striedanie pracovných zmien spôsobuje koncentráciu väčšieho počtu zamestnancov v spoločných priestoroch – šatniach, chodbách, vstupných halách a bránach, atď. Aj v tomto prípade by mali zamestnávatelia myslieť na stanovenie vhodných pravidiel organizácie striedania zmien a zabezpečenie kontroly prijatých opatrení. Opatrenia by mali byť zamerané na zamedzenie zhlukovania zamestnancov na jednom mieste, zabezpečenie potrebných odstupov, využívanie viacerých vstupov a výstupov z pracovísk, a pod.

Späť na zoznam otázok


Otázka: Akým spôsobom je potrebné likvidovať použité rúška a rukavice v čase šírenia ochorenia COVID 19?

Odpoveď: V zmysle doteraz zverejnených informácií ÚVZ a MŽP SR sa použité osobné ochranné prostriedky (použité rúška, rukavice, ochranné odevy) po ich použití (ak ide o jednorazové OOP) alebo po ukončení ich životnosti, skladujú v osobitných uzatvárateľných nádobách na odpad. Pri likvidácii odpadu je potrebné umiestniť vyššie uvedené OOP do plastovej tašky alebo vreca a pevne ich uzavrieť. Následný postup odvozu odporúčame odkonzultovať s príslušným RÚVZ a miestnym obecným/mestským úradom. Zamestnanci, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do kontaktu alebo manipulujú s vyššie uvedeným typom odpadu (premiestňovanie, výmena vriec, dezinfekcia nádob, atď.), musia byť vybavení potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel.

Späť na zoznam otázok


Otázka: Aké má zamestnávateľ možnosti dezinfekcie rúšok/respirátorov?

Odpoveď: Použité rúška a respirátory, ak nejde o jednorazové, je možné dezinfikovať v zmysle postupu stanoveného ich výrobcom. Textilné a jednorazové rúška zvlhnutím strácajú svoju účinnosť a je potrebné ich pravidelne meniť. Papierové rúška sa vymieňajú najneskôr po 4 hodinách ich používania. Nakoľko aj nesprávna manipulácia s použitými ochrannými prostriedkami môže prispieť k šíreniu ochorenia COVID 19, odporúčame informovať zamestnancov o ich správnom používaní (nasadenie, nosenie a zloženie) a likvidácii.
Jednorazové rúška a respirátory je potrebné po použití zlikvidovať podľa postupu uvedeného v odpovedi na otázku o likvidácii použitých ochranných prostriedkov v čase šírenia ochorenia COVID 19.

Ďalšie informácie o správnom nosení a dezinfekcii rúšok vrátane video manuálov nájdete TU.

Späť na zoznam otázok

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0905 876 147 alebo mailpošlite správu