COVID – 19: Vaše otázky, naše odpovede

Odpovedáme na Vaše otázky z oblasti BOZP týkajúce sa ochorenia COVID 19 a prijatých opatrení na zamedzenie jeho šírenia.

Ak ste v nižšie uvedenom zozname nenašli informácie, ktoré Vás zaujímajú, kontaktujte nás prosím emailom na ohsas@ohsas.sk.

Kliknutím na otázku si zobrazíte odpoveď:

Akým spôsobom má zamestnávateľ informovať osoby na pracovisku o prijatých opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19?

Musí zamestnávateľ zabezpečovať meranie teploty zamestnancov/návštevníkov pri vstupe do jeho priestorov?

Je možná spoločná preprava zamestnancov do práce osobnými automobilmi? Za akých podmienok?

Je na dezinfekciu výrobných a administratívnych priestorov potrebná odborná spôsobilosť?

Aké opatrenia by mal zamestnávateľ prijať v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 v priestoroch spoločného stravovania určených pre zamestnancov?

Môže zamestnávateľ aj naďalej zabezpečovať hromadnú dopravu zamestnancov do zamestnania? Za akých podmienok?

Na čo by mal zamestnávateľ myslieť pri  organizácii striedania pracovných zmien v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID 19?

Akým spôsobom je potrebné likvidovať použité rúška a rukavice v čase šírenia ochorenia COVID 19?

Aké má zamestnávateľ možnosti dezinfekcie rúšok/respirátorov?

Týka sa pracovná povinnosť zamestnancom ZSS iba na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, teda len sestry? Alebo je pracovná povinnosť všetkým zamestnancom v zmysle tohto uznesenia SR zo dňa 28.3.2020?

Patrí horská chata s ubytovaním a s reštauráciou medzi povinne zatvorené prevádzky? Majú zamestnanci takejto prevádzky nárok na štátom sľúbenú percentuálnu náhradu mzdy z dôvodu vynúteného zatvorenia?

Home office a podmienky zo strany BOZP, čo všetko musí zamestnávateľ zabezpečiť?

 

 

 


Otázka: Akým spôsobom má zamestnávateľ informovať osoby na pracovisku o prijatých opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19?

Odpoveď: Podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom k všeobecným zásadám prevencie patrí aj vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, ako aj posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť. Zamestnávateľ je teda povinný posudzovať riziko na pracovisku a v prípade potreby je oprávnený prijať a vykonať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov.

Na informovanie o prijatých opatreniach  na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19 pre zamestnancov, návštevníkov, klientov, dodávateľov a iné FO nachádzajúce sa v priestoroch zamestnávateľa,  môže využiť všetky dostupné prostriedky, ako napr. oznamy pri vstupe/na informačných tabuliach/iných dobre viditeľných plochách; poučenie povereným zamestnancom pred vstupom do priestorov spoločnosti (napr. na recepcii), informačným emailom (newsletterom), na webovej stránke spoločnosti; prezentáciami, či inštruktážnymi videami na obrazovkách rozmiestnených v priestoroch spoločnosti, audionahrávkami prehrávanými zákazníkom v predajniach, atď.

Pri stanovovaní opatrení je zamestnávateľ povinný dodržať všetky opatrenia stanovené Ústredným krízovým štábom SR a vládou SR (https://www.korona.gov.sk/covid-19-prijate-opatrenia.php), ktoré môže doplniť o ďalšie odporúčané opatrenia.


Späť na zoznam otázok

Otázka: Musí zamestnávateľ zabezpečovať meranie teploty zamestnancov/návštevníkov pri vstupe do jeho priestorov?

Odpoveď: Nakoľko je zvýšená telesná teplota jedným zo sprievodných prejavov ochorenia korona vírusom, meranie telesnej teploty pred vstupom do priestorov/na vrátnici bolo zaradené medzi odporúčané opatrenia na zamedzenie šírenia korona vírusu na SR. Meranie je možné vykonávať bezdotykovými teplomermi alebo skenermi. POZOR!!! V nemocniciach a priemyselných podnikoch bude meranie teploty od pondelka (30. 3. 2020) povinné!!!

Späť na zoznam otázok


Otázka: Je možná spoločná preprava zamestnancov do práce osobnými automobilmi? Za akých podmienok?

Odpoveď: Aj v prípade cestovania osobnými automobilmi je potrebné dodržiavať prijaté preventívne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID 19, a to najmä:

  1. počas celej cesty mať tvár chránenú rúškom, šatkou, alebo inou ochranou tváre,
  2. obmedziť počet osôb v aute – odporúča sa max. 2-3, sediacich čo najďalej od seba (v prípade, že sa nejedná o rodinných príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti),
  3. obmedziť používanie vnútorného okruhu klimatizácie a zároveň zabezpečiť pravidelnú výmenu vzduchu v interiéri vozidla,
  4. dezinfikovať vnútorné priestory vozidiel.

Späť na zoznam otázok


Otázka: Je na dezinfekciu výrobných a administratívnych priestorov potrebná odborná spôsobilosť?

Odpoveď: Dezinfekcia priestorov je veľmi účinným opatrením na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19. Túto otázku v súčasnej situácii rieši veľké množstvo zamestnávateľov. Ak si dezinfekcia priestorov nevyžaduje špecifické postupy nariadené úradom verejného zdravotníctva, je možné ju zabezpečiť vo vlastnej réžii s využitím voľne dostupných dezinfekčných prostriedkov alebo čistiacej techniky. V tomto prípade je potrebné zamestnancov oboznámiť v zmysle karty bezpečnostných údajov so zásadami bezpečnej manipulácie s danou chemickou látkou – dezinfekčným prostriedkom, resp. návodom na obsluhu daného zariadenia (napríklad dezinfekcia parou) a vybaviť ich na základe posúdenia rizík všetkými potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.

Späť na zoznam otázok


Otázka: Aké opatrenia by mal zamestnávateľ prijať v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 v priestoroch spoločného stravovania určených pre zamestnancov?

Odpoveď: Na základe rozhodnutia ÚVZ SR je zakázaná prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; čo ovplyvňuje aj možnosti zamestnávateľov pri poskytovaní obedov v zariadeniach spoločného stravovania. V prípade spoločných kantín, jedální, kuchyniek a iných vyhradených priestorov slúžiacich na občerstvenie/stravovanie zamestnancov, je potrebné prijať dodatočné opatrenia zamerané na reorganizáciu obedných prestávok tak, aby bolo zamedzené stretávanie sa väčšieho počtu zamestnancov, boli dodržané bezpečné odstupy medzi ľuďmi a bolo zabezpečené dostatočné prirodzené vetranie. Pri získanie podrobných informácií a odporúčaní je potrebné kontaktovať príslušný RÚVZ.

Mnohé spoločnosti zaviedli aj systém nosenia si vlastných príborov z domu.

Späť na zoznam otázok


Otázka: Môže zamestnávateľ aj naďalej zabezpečovať hromadnú dopravu zamestnancov do zamestnania? Za akých podmienok?

Odpoveď: Pri zabezpečovaní spoločnej dopravy pre zamestnancov do práce zamestnávateľ môže na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR umožniť vstup zamestnancov do prostriedkov hromadnej dopravy len s prekrytím dýchacích ciest (napr. respirátor, rúško, šál, šatka, atď). Rovnako je vhodné zabezpečiť pravidelnú výmenu vzduchu a dezinfekciu vnútorných priestorov vozidiel.

Späť na zoznam otázok


Otázka: Na čo by mal zamestnávateľ myslieť pri organizácii striedania pracovných zmien v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID 19?

Odpoveď: Striedanie pracovných zmien spôsobuje koncentráciu väčšieho počtu zamestnancov v spoločných priestoroch – šatniach, chodbách, vstupných halách a bránach, atď. Aj v tomto prípade by mali zamestnávatelia myslieť na stanovenie vhodných pravidiel organizácie striedania zmien a zabezpečenie kontroly prijatých opatrení. Opatrenia by mali byť zamerané na zamedzenie zhlukovania zamestnancov na jednom mieste, zabezpečenie potrebných odstupov, využívanie viacerých vstupov a výstupov z pracovísk, a pod.

Späť na zoznam otázok


Otázka: Akým spôsobom je potrebné likvidovať použité rúška a rukavice v čase šírenia ochorenia COVID 19?

Odpoveď: V zmysle doteraz zverejnených informácií ÚVZ a MŽP SR sa použité osobné ochranné prostriedky (použité rúška, rukavice, ochranné odevy) po ich použití (ak ide o jednorazové OOP) alebo po ukončení ich životnosti, skladujú v osobitných uzatvárateľných nádobách na odpad. Pri likvidácii odpadu je potrebné umiestniť vyššie uvedené OOP do plastovej tašky alebo vreca a pevne ich uzavrieť. Následný postup odvozu odporúčame odkonzultovať s príslušným RÚVZ a miestnym obecným/mestským úradom. Zamestnanci, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do kontaktu alebo manipulujú s vyššie uvedeným typom odpadu (premiestňovanie, výmena vriec, dezinfekcia nádob, atď.), musia byť vybavení potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel.

Späť na zoznam otázok


Otázka: Aké má zamestnávateľ možnosti dezinfekcie rúšok/respirátorov?

Odpoveď: Použité rúška a respirátory, ak nejde o jednorazové, je možné dezinfikovať v zmysle postupu stanoveného ich výrobcom. Textilné a jednorazové rúška zvlhnutím strácajú svoju účinnosť a je potrebné ich pravidelne meniť. Papierové rúška sa vymieňajú najneskôr po 4 hodinách ich používania. Nakoľko aj nesprávna manipulácia s použitými ochrannými prostriedkami môže prispieť k šíreniu ochorenia COVID 19, odporúčame informovať zamestnancov o ich správnom používaní (nasadenie, nosenie a zloženie) a likvidácii.
Jednorazové rúška a respirátory je potrebné po použití zlikvidovať podľa postupu uvedeného v odpovedi na otázku o likvidácii použitých ochranných prostriedkov v čase šírenia ochorenia COVID 19.

Ďalšie informácie o správnom nosení a dezinfekcii rúšok vrátane video manuálov nájdete TU.

Späť na zoznam otázok


Otázka: Týka sa pracovná povinnosť zamestnancom ZSS iba na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, teda len sestry? Alebo je pracovná povinnosť všetkým zamestnancom v zmysle tohto uznesenia SR zo dňa 28.3.2020?

Odpoveď: Podľa UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 169 z 27. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.:

Vláda schvaľuje A.1. návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020;

Vláda ukladá B.1. s účinnosťou od 28. marca 2020 podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov pracovnú povinnosť zamestnancom pobytových zariadení sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, a zamestnancom zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny;

V zmysle vyššie citovaného ustanovenia sa povinnosť týka zdravotného personálu podľa bodu A1 a všetkých zamestnancov podľa bodu B1.

Viac informácií na:
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

64/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

Späť na zoznam otázok


Otázka: Patrí horská chata s ubytovaním a s reštauráciou medzi povinne zatvorené prevádzky? Majú zamestnanci takejto prevádzky nárok na štátom sľúbenú percentuálnu náhradu mzdy z dôvodu vynúteného zatvorenia?

Odpoveď: Opatrenie UVZSR stanovuje, ktoré prevádzky poskytujúce služby musia byť až do odvolania zatvorené a ktoré pri dodržaní sprísnených hygienických opatrení môžu byť otvorené. Podľa týchto opatrení a podmienok sa s účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky). Z čoho plynie, že pokiaľ takto viete horskú chatu uspôsobiť, je možné jej prevádzkovanie a tým sa nezaraďuje medzi povinne zatvorené.
K druhej časti otázky: Ak musíte zatvoriť prevádzku, to ešte neznamená, že zamestnanci nemôžu chodiť do práce (uvedené závisí aj od rozsahu povinnosti zamestnávateľa zatvoriť prevádzku). V čase zatvorenia prevádzky môžu robiť inú prácu podľa pracovnej zmluvy. Je však potrebné zabezpečiť na pracovisku také podmienky, aby nedošlo k šíreniu nákazy a aby bolo chránené zdravie zamestnancov. Zamestnanci môžu napríklad vykonávať inventúru skladových zásob, alebo pripravovať pokrmy pre výdaj so sebou atď. priamo v priestoroch zatvorenej prevádzky a pod.

Viac na:
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/

Percentuálny nárok náhrady je v legislatívnom konaní: viď. Opatrenia MPSVR SR na podporu zamestnancov, zamestnávateľov a SZČO

Späť na zoznam otázok


Otázka: Home office a podmienky zo strany BOZP, čo všetko musí zamestnávateľ zabezpečiť?

Odpoveď: Pri tejto otázke si treba uvedomiť, že rozlišujeme 2 typy prác:

A) Domácka práca § 52 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z.. Patrí sem aj práca s použitím informačných technológií (telepráca). Zamestnanec ju vykonáva za podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste a pracovný čas si zamestnanec rozvrhuje sám.

B) Práca formou „home office“ v zmysle § 52 ods. 5 zákonníka práce je to práca vykonávaná príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že to daný druh práce umožňuje.

Podľa nariadenia č. 392/2006 Z.z. § 3 ods. 1 je zamestnávateľ povinný prideliť zamestnancovi pracovný prostriedok, ktorý je bezpečný a má overený stav bezpečnosti. Napr. elektrické náradie – podlieha pravidelnej revízii podľa § 13a a § 13b vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Pri práci s výpočtovou technikou je potrebné:

  • zohľadniť ochranu firemných dát a osobných údajov – napr. pripojenia sa na internetové siete a softvérové vybavenie
  • zabezpečiť pravidelné prerušovanie práce so zobrazovacou jednotkou najneskôr po 4 hodinách nepretržitej práce v zmysle § 6 nariadenia č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
  • zabezpečiť aby používanie ktoréhokoľvek zariadenia, ktoré je súčasťou pracoviska so zobrazovacou jednotkou neohrozovalo bezpečnosť a zdravie zamestnancov
  • zabezpečiť aby klávesnica bola od zobrazovacej jednotky oddelená a aby zodpovedala ergonomickým zásadám

Dôležité je podotknúť, že pri pridelení notebookov zamestnancom na prácu je potrebné prideliť aj klávesnicu a myš spĺňajúcu ergonomické požiadavky – samotná klávesnica a touchpad notebooku neplnia tieto požiadavky a obrazovka notebooku nie je vhodná na celodennú prácu.

Vhodné je tiež konzultovať so zamestnancami technické vybavenie v miestach, v ktorých budú home office vykonávať. Konkrétny zoznam odporúčaní pre zamestnancov nájdete na: https://www.ip.gov.sk/homeoffice-a-bozp/

Späť na zoznam otázok


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu