Práca formou home office

Práca z domu, alebo home office, bol na Slovensku ešte donedávna nie celkom známy spôsob vykonávania pracovných povinností. Obdobie pandémie však prinieslo zmeny aj v pracovno-právnych vzťahoch. My sa teraz pozrieme na to, akým spôsobom môže home office fungovať. 

Prácu formou home office Zákonník práce presne nedefinuje. V praxi však za home office môžeme považovať prácu vykonávanú príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa. Jedná sa o prácu vykonávanú doma, prípadne na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva v súlade s pracovnou zmluvou a popisom pracovného miesta, to umožňuje. Všetky náležitosti takto vykonávanej práce by mali byť dohodnuté vopred v pracovnej zmluve. 

BOZP a home office

Napriek tomu, že práca home office, je práca vykonávaná mimo pracoviska zamestnávateľa, aj v tomto prípade je zamestnávateľ povinný zaistiť bezpečné pracovné podmienky. Zamestnanec, ktorý sa cíti na svojom pracovisku príjemne a bezpečne, dokáže podať oveľa lepší pracovný výkon ako ten, ktorý sa cíti nekomfortne alebo ohrozený. Ohrozenie môže vyplývať zo samotného výkonu určitej činnosti, ale aj z nebezpečných vlastností používaných materiálov, či technických zariadení, a to aj pri práci v domácom prostredí. 

Zodpovednosť

Na to, aby sa dalo prípadným ohrozeniam na domácom pracovisku predchádzať, je dôležité ich najskôr spoznať a definovať. Až keď vieme, čo a akým spôsobom môže zamestnancov ohroziť, dokáže zamestnávateľ prijať také opatrenia, ktoré dokážu znížiť pravdepodobnosť vzniku pracovného úrazu, prípadne vzniku choroby z povolania.

Napriek tomu, že zamestnanec vykonáva prácu mimo pracoviska zamestnávateľa, zamestnávateľ stále nesie zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), čo sa môže stať problematickou oblasťou. Zamestnávateľ má teda voči zamestnancom pracujúcim z domu rovnaké povinnosti v oblasti BOZP ako voči zamestnancom pracujúcim na jeho pracovisku.

Úrazy

Ako sa hovorí, nešťastie nechodí po horách ale po ľuďoch. A preto aj  zamestnanec pracujúci formou home office, musí byť na svojom pracovisku chránený.  Akýkoľvek úraz, ku ktorému dôjde pri výkone práce z domu, môže byť považovaný za pracovný úraz. Tu však treba rátať s tým, že dokazovanie toho, či k úrazu došlo pri plnení pracovných úloh alebo nie, je veľmi náročné, pretože zamestnanec nie je „pod kontrolou“ zamestnávateľa. Z tohto dôvodu určenie toho, či úraz zamestnanca je pracovný, bude spojené najmä s dokazovaním, pri akej činnosti vznikol. Zamestnávateľ si navyše musí uvedomiť, že nedodržaním povinnosti zabezpečovať prevenciu a bezpečnosť na pracovisku, porušuje viaceré zákony.

V rámci dodržiavania BOZP je potrebné brať do úvahy, že posúdenie a nastavenie zdravotne                    vyhovujúceho prostredia v domácnosti, vykonáva odborník na BOZP na náklady zamestnávateľa. To všetko sa samozrejme vykonáva pri rešpektovaní práva zamestnanca na nedotknuteľnosť obydlia a na súkromie.

Zdroj: súkromný archív

Riziká, ktoré so sebou home office prináša

Zákon o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie BOZP. K všeobecným zásadám prevencie patrí aj vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, ako aj posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť.

Riziká home office sa teda posudzujú na základe vyhodnotenia pracovníka BOZP a závisia  od povahy vykonávanej práce. Mnoho úloh pri práci z domu sa zväčša vykonáva za písacím stolom, ale existujú aj iné práce. Práce, ktoré zahŕňajú použitie vybavenia, strojov alebo látok, ktoré môžu byť škodlivé pre ich zdravie, alebo iných osôb v domácnosti. Táto práca môže zahŕňať ľahké montážne práce alebo konečnú úpravu odevov v mene väčšej organizácie.

To, ako si zamestnávateľ bude plniť svoje povinnosti, závisí najmä od druhu práce, ktorá sa vykonáva doma, a od toho, aké vybavenie a pomoc je potrebné poskytnúť. Väčšina problémov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci doma sa nelíši od problémov bežných kancelárskych prác a dá sa klasifikovať ako „nízkorizikové“. 

Manuálna práca

Vo všeobecnosti platí, že ak práca zahŕňa viac rizikových činností, musí zamestnávateľ  zabezpečiť, aby bolo hodnotenie nebezpečenstiev  podrobnejšie, a aby zodpovedalo konkrétnym rizikám. Za takéto rizikové činnosti sa považuje predovšetkým manuálna práca, práca s lepidlami alebo chemickými látkami, či s nebezpečným ručným náradím alebo strojmi. 

Elektrické zariadenia

Ak zamestnávateľ poskytuje elektrické vybavenie na použitie v domácnosti, je za jeho údržbu a preskúšanie zodpovedný samotný zamestnávateľ. Za časti domáceho elektrického systému zamestnanca vykonávajúceho prácu z domu, vrátane elektrických zásuviek a samotného elektrického systému, zodpovedá vlastník domu.

Pretože domovy nie sú koncipované ako pracoviská, práca z domu môže vyžadovať konkrétne posúdenie a ubezpečenie zamestnávateľa, že prácu je možné vykonávať bezpečne. Tiež je potrebné rozhodnúť, či je práca a pracovník vhodný na prácu doma. Posúdenie rizika pracovných činností a nastavenia vhodných opatrení na zníženie rizík môžu taktiež zahŕňať aj potrebu navštíviť domov, príbytok zamestnanca. To je samozrejme nutné už riešiť v spolupráci s konkrétnym pracovníkom.

Vybavenie a OOPP

Hodnotenie a analýza rizika môže zamestnávateľa nasmerovať k tomu, aby poskytol vhodné pracovné vybavenie a bezpečnostné vybavenie pre zamestnanca vykonávajúceho prácu z domu, vrátane osobných ochranných prostriedkov na rovnakom štandarde, aký je poskytovaný zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa. Zamestnávateľ je samozrejme zodpovedný za zariadenie, ktoré dodáva zamestnancovi, avšak zodpovednosťou zamestnanca je odstránenie akýchkoľvek chýb v domácnosti, na ktoré upozorní hodnotenie rizík.

Proces hodnotenia rizika by sa mal použiť na identifikáciu nebezpečenstiev, rizík pri každej pracovnej činnosti a pracovných prostriedkoch a rovnako na vyhodnotenie kontrolných opatrení, ktoré sú zavedené na zvládnutie týchto rizík. Cieľom je zabezpečiť, aby sa činnosti vykonávali bez rizikových vplyvov na zdravie a bezpečnosť zamestnancov.

Zdroj: www.pixabay.com

Analýza rizík, ktoré home office so sebou prináša

Existuje niekoľko spôsobov, ktorými môže zamestnávateľ analyzovať riziká práce home office. Jednou z možností,  ktorú možno využiť, je analýza formou dotazníka, ktorý pomôže identifikovať najvýznamnejšie riziká a následne vytvoriť návrh opatrení na bezpečný výkon pre prácu z domu. Takýto dotazník Vám vieme poskytnúť aj my. Kontakt nájdete na konci článku.

Zamestnávateľ z takto vyplneného dotazníka vyhodnotí možné riziká a nebezpečenstvá, ktoré sa môžu vyskytovať v domácom prostredí zamestnanca. Následne môže lepšie navrhnúť súbor opatrení, ktorý ich eliminuje alebo aspoň minimalizuje. 

Akonáhle prejde domáce pracovisko takýmto hodnotením s návrhom odstránení potenciálnych rizík, je už na zodpovednosti zamestnanca, aby svoje pracovisko upravil v zmysle odporúčania. Rovnako je potrebné, aby o uskutočnených zmenách informoval svojho zamestnávateľa. Ak je domáca práca dlhodobá, je žiadúce takéto hodnotenie rizika pravidelne opakovať, ako by to bolo v pracovnom prostredí v priestoroch zamestnávateľa.

Z dôvodu prevencie poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a pôsobenia faktorov práce, či pracovného prostredia na zdravotný stav zamestnanca, je potrebné každé pracovisko posúdiť nielen z hľadiska bezpečnosti pri práci, ale aj z hľadiska zdravotných rizík. Legislatíva zamestnávateľovi kladie túto povinnosť v každom jeho pracovnom prostredí. Samozrejme sa nesmie opomenúť aj pracovné prostredie doma počas Home office. 

Podľa osobitného zákona je na základe tohto posúdenia následne povinný zabezpečiť kategorizáciu všetkých prác vykonávaných na jeho pracovisku v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.

S odbornou prípravou v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vám veľmi radi pomôžeme. Neváhajte nás kontaktovať:

 

https://www.ohsas.sk/plan-kurzov/ 


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu