AKTUÁLNE ZMENY V OBLASTI BOZP, PLATNÉ OD 1.1.2023

Od 1. januára 2023 vstúpila do platnosti novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  Táto novela priniesla niekoľko pozitív, no v neposlednom rade jej cieľom bolo zníženie administratívnej záťaže pre zamestnávateľov. Prehľad aktuálnych zmien si priblížime v nasledujúcich riadkoch.

A aké zmeny priniesla nová legislatíva?

  •  pravidelnosť opakovaných oboznámení BOZP sa predlžuje z pôvodných 2 rokov na raz za 3 roky
  • minimálna lehota na pripomienkovanie pre zástupcov zamestnancov je stanovená na minimálne 5 pracovných dní
  • zmeny nastali aj vo vydávaní preukazov odbornej spôsobilosti
  • zavádza sa štatút bezpečnostného technika, t. z., že odborná spôsobilosť bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik sa zlučuje do štatútu bezpečnostného technika
  • mení sa lehota na oznamovanie pracovného úrazu, ktorá je stanovená na 8 dní
  • dopĺňa sa kompetencia Národného inšpektorátu práce vykonať skúšku spôsobilosti žiadateľa o uznanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika.

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
Novoprijatá novela upravuje povinnú lehotu pre zamestnávateľov zabezpečovať pre zamestnancov opakované oboznamovanie sa s povinnosťami BOZP. Súčasná lehota 2 rokov sa aktuálne zvyšuje na 3 roky.

Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov
Každý zamestnávateľ je zo zákona povinný umožniť zamestnancom, alebo ich zástupcom v rámci BOZP, zúčastňovať sa na riešeniach tejto problematiky. Prijatá novela upravuje minimálnu lehotu týkajúcu sa možnosti zamestnancov oboznámiť sa s podkladmi politiky BOZP zamestnávateľa a následného vyjadrenia sa k nej. Táto minimálna lehota je v súčasnosti stanovená na 5 pracovných dní.

Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení

Novoprijatou novelou sa vypúšťa § 14 ods. 3 písm. e) bod 1. Žiadateľ je povinný predložiť k žiadosti o vydanie oprávnenia na činnosť oprávnenej právnickej osoby nasledovné osvedčenia o akreditácii:

  1. osvedčenie na vykonávanie činnosti inšpekčného orgánu nezávislého od zainteresovaných strán (typ A),
  2. osvedčenie na vykonávanie činnosti certifikačného orgánu na certifikáciu výrobkov,
  3. osvedčenie na vykonávanie činnosti certifikačného orgánu na certifikáciu osôb,
  4. osvedčenie na vykonávanie činnosti certifikačného orgánu na certifikáciu systémov riadenia (manažérstva).

Odborná spôsobilosť v čase pracovnej neschopnosti
Aktuálna novela v § 16 vkladá za odsek 8, nový odsek 9, ktorý umožňuje fyzickým osobám vykonávajúcim odborné činnosti, udržať si odbornú spôsobilosť aj v prípade, ak uplynie 5- ročná lehota týkajúca sa dočasnej práceneschopnosti .

Pracovný úraz
Novoprijatou novelou sa ďalej zosúlaďuje lehota na zaslanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze. Táto lehota je po novom stanovená na 8 dní.

Preventívne a ochranné služby
Ďalej sa novelou ruší povinnosť oznamovať zmenu IČO. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má nové IČO, sa považuje za nový subjekt, ktorý musí požiadať o nové oprávnenie.

Bezpečnostný technik
Novoprijatou novelou sa ďalej zlučuje odborná spôsobilosť autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostného technika. Ponecháva sa iba odborná spôsobilosť s názvom „bezpečnostný technik“. Odborná úroveň a kompetencie bezpečnostného technika sú definované na úrovni súčasného autorizovaného bezpečnostného technika. Jednotnosť odbornej úrovne všetkých bezpečnostných technikov bude zabezpečená predovšetkým jednotným overením ich odborných vedomostí prostredníctvom skúšok pred skúšobnou komisiou zriadenou Národným inšpektorátom práce. Odborne spôsobilé osoby, teda bezpečnostní technici, ktorým bolo vydané osvedčenie bezpečnostného technika do 31.12.2022, budú musieť požiadať národný inšpektorát práce o vykonanie skúšok bezpečnostného technika, čím sa zaručí ich odborná úroveň, tak ako keby boli v súčasnosti autorizovanými bezpečnostnými technikmi. V rámci tohto bodu, novela následne upravuje kompetencie Národného inšpektorátu práce. Na základe aktualizácie je Národného inšpektorátu práce oprávnený vykonávať skúšku spôsobilosti žiadateľa o uznanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika.

Výchova a vzdelávanie
Odborne spôsobilé osoby môžu v súčasnosti vykonávať činnosti odborného zástupcu pre viaceré podnikateľské subjekty. Novela po novom stanovuje 30-dňovú lehotu pre oprávnené osoby na výchovu a vzdelávanie na to, aby oznámili Národnému inšpektorátu práce zmeny akýchkoľvek údajov, spolu s predložením príslušných dokladov.

Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, audity a vzdelávanie v uvedených oblastiach. S odbornou prípravu v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vám veľmi radi pomôžeme. Neváhajte nás kontaktovať:

Žitavská 22/1,
952 01 Vráble
tel: +421 945 453 460
e-mail: ohsas@ohsas.sk

Plán kurzov


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu