Riziká BOZP v odvetví HORECA

HORECA je odvetvie hotelov, reštaurácií a stravovacích služieb – gastronómie. Skratka pochádza z anglických slov Hotel-REstaurant-CAffe (hotely, reštaurácie, kaviarne). Patrí k najvýznamnejších tvorcom pracovných miest v odvetví služieb v mnohých členských štátoch EÚ.

 

www.canva

Pre častý výskyt pracovných úrazov a chorôb z povolania je kľúčová analýza rizík a uplatňovanie preventívnych opatrení. HORECA pozostáva prevažne z reštaurácií a barov, značnú časť tvoria aj ubytovne a jedálne. Na zamestnancov v tejto oblasti sú kladené vysoké nároky z hľadiska flexibility pracovného času, často nemajú podmienky ani čas na prestávky a nevedia časovo plánovať svoju prácu. Tieto faktory sa vo veľkej miere podieľajú na strese a práve ten môže narušiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Uvádzame prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich rizík a k nim prislúchajúcich opatrení:

1. Riziko pošmyknutia, zakopnutia a pádu hlavným faktorom býva nevhodný typ obuvi ale i nepozornosť či nesprávna manipulácia s bremenami
Opatrenia: Správny výber obuvi s protišmykovou podrážkou.
Dostatočné osvetlenie prevádzkových priestorov.
Správna manipulácia s bremenami.

2. Riziko pri práci s ostrými nástrojmi a nožmi Úrazy ktoré vznikajú pri ich používaní, údržbe a čistení patria k tým najčastejším.
Opatrenia: Nože majú byť naostrené a správne uložené v stojanoch, na magnetických pásoch a pod.
S používaním, údržbou a čistením takýchto nástrojov majú byť zamestnanci oboznamovaní.

3. Popáleniny a obareniny – Vznikajú najmä počas prípravy a servírovania jedál.
Opatrenia: Použitie teplu odolných pomôcok pri manipulácii s horúcimi predmetmi.
Poučenia zamestnancov o bezpečnej manipulácii s horúcimi predmetmi.

4. Ručná manipulácia Patrí sem najmä zdvíhanie ťažkých nádob, veľké množstvo kuchynského riadu. Nadmerná záťaž a nesprávny postoj spôsobujú bolesti chrbtice a horných končatín.
Opatrenia: Zníženie výskytu ručnej manipulácie s bremenami na najnižšiu možnú úroveň.
Pri usporiadaní pracoviska prihliadať na zásady ergonómie.
Oboznamovať zamestnancov so správnou manipuláciou s bremenami.

5. Hluk – Expozícia nežiadúcemu zvuku, ktorého intenzita dosahuje úroveň 85 dB môže viesť k poškodeniu sluchu.
Opatrenia: Pokiaľ je to možné, odstrániť zdroj hluku.
Skrátiť dobu expozície zamestnanca hlukom.
Použitie vhodných ochranných prostriedkov.

6. Sekundárny dym Inhalovanie tabakového dymu zvyšuje riziko ochorenia dýchacích ciest.
Opatrenia: Vyčlenenie nefajčiarskych zón.
Inštalácia vzduchotechniky pre zlepšenie cirkulácie vzduchu.

7. Používanie čistiacich, ochranných a dezinfekčných prostriedkov – V službách HORECA je výskyt veľkého spektra čistiacich dezinfekčných a ochranných prostriedkov.
Opatrenia: Stanovenie prevádzkových pokynov s definíciou rizík ktoré vyplývajú z používania čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov.
Použitie vhodných ochranných prostriedkov.
Umiestnenie a označenie nádob s takýmito látkami musí byť pre zamestnancov nezameniteľné.

8. Horúce pracovné prostredie – Kuchyne sú miestami so vznikom teplého a vlhkého prostredia, počas letných mesiacov je situácia ešte horšia.
Opatrenia: Meranie teploty na každom pracovisku.
Indukčné varenie alebo varenie tzv. studeným teplom.
Zníženie vlhkosti – napr. použitím klimatizácie.
Prestávka na oddych v chladnejších častiach pracoviska.
Pridelenie chladivých a priedušných odevov zamestnancom.

9. Nebezpečenstvo požiaru – Vysoké riziko požiaru je najmä v kuchyniach. Zapríčinené je používaním priameho ohňa, plynu, horúcich látok.
Opatrenia: Pravidelná kontrola elektrických zariadení .
Zabezpečiť vhodné požiarne prístroje.
Školenie zamestnancov z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany.

www.canva.sk

Implementácia týchto opatrení nielenže zabezpečí bezpečné pracovné prostredie, ale tiež prispieva k celkovému úspechu prevádzky v odvetví HORECA. Bezpečnostné opatrenia by mali byť neustále aktualizované a prispôsobené aktuálnym trendom a špecifickým potrebám prevádzky.

Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, audity a vzdelávanie v uvedených oblastiach. S odbornou prípravou v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vám veľmi radi pomôžeme. Neváhajte nás kontaktovať:

Kontakt

Plán kurzov


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu