Stavenisko, stavebné stroje, bager.

Stavebné stroje

Stavebné stroje sú neoddeliteľnou súčasťou stavebného priemyslu a používajú sa na rôzne úlohy, ako sú bagrovanie, kopanie, zdvíhanie ťažkých bremien a iné stavebné práce.
Stavebné stroje a BOZP patria medzi dve dôležité témy v oblasti stavebníctva. BOZP sa zaoberá opatreniami a pravidlami zameranými na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, zatiaľ čo stavebné stroje sú mechanické zariadenia používané na vykonávanie stavebných prác. V rámci stavebných prác musíme mať na pamäti bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, a to aj pri používaní stavebných strojov.

Stavenisko, stavba

www.canva.sk

Rozdelenie stavebných strojov

Na Slovensku BOZP reguluje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v súlade s európskymi smernicami a nariadeniami. V tejto legislatíve sa priamo neuvádza rozdelenie stavebných strojov.

Stavebné stroje, valec

www.canva.sk

Vyhláška č. 356/2007 Z. z. uvádza rozdelenie stavebných strojov nasledovne:
1. stroje a zariadenia na zemné práce
A – dozér
B – rýpadlo a hĺbidlo
C – nakladací a vykladací stroj
D – fréza a ryhovač
E – skrejper
F – rúrový ukladač
G – valec
2. stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmes
H – betonárka
3. ostatné stroje a zariadenia
I – špeciálny motorový snehový stroj
J – kompresor

Najčastejšie úrazy pri práci so stavebnými strojmi sú:

1. Poranenia končatín: Prsty, alebo končatiny môžu byť zachytené alebo stlačené medzi rôznymi časťami stroja, ako sú lopaty, pásy, valce a iné mechanické zariadenia.
2. Poranenia hlavy a očí: Úrazy hlavy môžu byť spôsobené pádmi predmetov zo stroja, alebo nárazmi do pevných predmetov. Pri práci súčasne na rôznych úrovniach môže dôjsť k pádom predmetov z výšky. Okrem toho, prítomnosť prachu, iskier alebo chemikálií môže ohroziť oči a následne spôsobiť poškodenie zraku.
3. Otravy: Stavebné stroje často používajú palivo, mazivá, chladiace kvapaliny a ďalšie chemikálie, ktoré môžu byť toxické. Pracovníci, ktorí s týmito látkami prichádzajú do kontaktu, môžu utrpieť otravy dýchaním, vstrebávaním alebo prehĺtaním týchto chemikálií.
4. Ovplyvnenie slnečným žiarením a tepelné úrazy: Práca s vonkajšími stavebnými strojmi môže vystaviť pracovníkov nadmernému slnečnému žiareniu a teplu. To môže spôsobiť úpal, úžeh, úpalové otrasenie alebo iné tepelné úrazy.
5. Nehody pri manipulácii s bremenami: Stavebné stroje často manipulujú s ťažkými bremenami a materiálmi. Nesprávne manipulácie s bremenami môžu viesť k pádom, prípadne sa môže na pracovníka zosypať materiál, čo môže spôsobiť vážne zranenia.
6. Pády z výšky: Pracovníci môžu byť vystavení riziku pádu z výšky, ak pracujú na stavebných strojoch, ktoré ich umiestňujú do výšky. Navyše nedodržanie bezpečnostných postupov pri práci vo výškach môže viesť k závažným až smrteľným úrazom.

Predchádzanie úrazom pri práci so stavebnými strojmi je dôležité pre zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia. Uvádzame niekoľko základných opatrení na predchádzanie úrazom pri práci so stavebnými strojmi:

  • Školenie a odborná príprava: Všetci pracovníci, ktorí manipulujú so stavebnými strojmi, musia absolvovať primerané školenie a odbornú prípravu.
  • Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP): Pripomíname, že je dôležité, aby zamestnanci správne používali OOPP, ktoré musí byť v dobrom stave. Patrí sem ochranná prilba, bezpečnostné okuliare, rukavice, bezpečnostné topánky a prípadne ďalšie ochranné prostriedky podľa potreby.
  • Správna údržba strojov: Zabezpečte, aby sa dodržiavala správna údržba podľa odporúčaní výrobcu a postupov stanovených pre daný stroj. Pravidelná údržba minimalizuje riziko zlyhania zariadenia a zlepšuje jeho bezpečnosť a spoľahlivosť.
  • Bezpečnostné zóny: Na stavenisku vytvorte jasne označené bezpečnostné zóny. Tieto zóny sa musia vymedziť okolo pracovného stroja a samozrejme sa musia dodržiavať. Ostatní pracovníci sa nesmú nachádzať v týchto zónach, aby sa minimalizovalo riziko zrážok alebo úrazov.
  • Pravidelné posúdenie rizík: Pravidelne posudzujte riziká spojené s prácou so stavebnými strojmi a prijímajte primerané opatrenia na ich minimalizáciu. Identifikujte potenciálne nebezpečné situácie a prijmite preventívne opatrenia, aby ste minimalizovali riziko úrazov!!!
  • Dodržiavanie bezpečnostných postupov a predpisov: Uistite sa, že dodržiavate všetky bezpečnostné postupy a predpisy BOZP stanovené vo vašej lokalite. Tieto predpisy minimalizujú riziko úrazov a zlepšujú bezpečnosť na pracovisku.

Dôkladné dodržiavanie týchto opatrení Vám pomôže predchádzať úrazom a zabezpečiť bezpečné prostredie pri práci so stavebnými strojmi.

Stavba, stavebné stroje

www.canva.sk

Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, revízne kontroly, audity a vzdelávanie v uvedených oblastiach. S odbornou prípravou v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Vám veľmi radi pomôžeme.
☎ Kontaktujte nás:
cez formulár : Kontakt – OHSAS
pošlite email : ohsas@ohsas.sk
zavolajte : 0945 453 460

Plán kurzov

Zdroj: 356/2007 Z. z.
VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 22. júna 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti

Priestupky a pokuty – Národný inšpektorát práce (gov.sk)
Mobilné pracovné prostriedky – Národný inšpektorát práce (gov.sk)
Požiadavky na stavenisko – Národný inšpektorát práce (gov.sk)
Kontrola dodržiavania BOZP v stavebníctve v roku 2016 – Národný inšpektorát práce (gov.sk)


Komentáre
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať

Zavolajte phone0945 453 460 alebo mailpošlite správu